Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn croesawu £3 miliwn ychwanegol ar gyfer pensiynau athrawon

Bydd ysgolion ar draws Abertawe'n derbyn cyllid ychwanegol gwerth mwy na £3 miliwn i dalu'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â newidiadau i bensiynau.

Guildhall

Fel rhan o'i gyllideb a gymeradwywyd y mis diwethaf, cynyddodd Cyngor Abertawe swm yr arian ar gyfer ei ysgolion £3.7 miliwn i sicrhau y telir am godiadau cyflog athrawon a phwysau eraill yn llawn.

Mae'r cyngor, ynghyd â llawer o benaethiaid a chyrff llywodraethu yn Abertawe, hefyd wedi bod yn pwyso ar Lywodraeth y DU am ragor o arian ar gyfer addysg gan gynnwys ariannu'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â newidiadau i bensiynau a gyflwynwyd yn San Steffan.

Heb yr arian hwn, rhybuddiwyd y byddai hyd at 145 o swyddi mewn perygl mewn ysgolion yn Abertawe.

Bellach, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y darperir cyllid ychwanegol gwerth £42.1 filiwn yng Nghymru i dalu am newidiadau i bensiynau athrawon mewn ysgolion a gynhelir ar gyfer un flwyddyn.

Dylai ychydig dros £3 miliwn o'r arian hwn fod ar gyfer ysgolion yn Abertawe ac mae Cyngor Abertawe wedi addo y caiff hwn ei roi'n llawn i'w ysgolion unwaith y bydd y swm penodol wedi'i gadarnhau gan Lywodraeth Cymru.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae cadarnhad y bydd y cyllid ychwanegol hwn ar gael ar gyfer 2019/20 yn rhyddhad enfawr ac rwy'n siŵr y bydd ein hysgolion ar draws Abertawe'n ei groesawu.

"Mae'r holl awdurdodau lleol yng Nghymru'n gorfod gwneud penderfyniadau anodd oherwydd parhad yr agenda cyni. Yn Abertawe, rydym wedi blaenoriaethu addysg a gwasanaethau cymdeithasol ac, er bod y cyngor wedi addo talu am y cynnydd yn nhâl athrawon, roedden ni'n pryderu'n fawr am y bwlch pensiynau.

"Mae'r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru'n darparu sefydlogrwydd ar gyfer y flwyddyn i ddod a hoffwn ddiolch i'n cydweithwyr gweinidogol am weithio'n agos gyda ni ar hwn.

"Hoffwn hefyd ddiolch i'r penaethiaid a'r cyrff llywodraethu a ymunodd â fi ac Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, wrth bwyso am y cyllid ychwanegol hwn a gaiff ei roi i ysgolion yn llawn."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM