Chwilio'r wefan
English

Preswylwyr Abertawe'n cael eu canmol am welliannau mewn ailgylchu plastig

Mae ymdrechion gan breswylwyr yn Abertawe i ailgylchu plastig wedi'u canmol gan Gyngor Abertawe.

plastic waste

Mae aelwydydd yn dechrau deall y neges nad yw plastig tenau fel haenen lynu, pecynnau creision a bagiau na phlastig caled ar ffurf teganau a basgedi dillad yn cael eu derbyn yng ngwasanaeth ailgylchu plastig ymyl y ffordd y cyngor.

Mae hyn wedi golygu bod y cyngor bellach yn casglu plastig o well safon y gellir ei drosglwyddo i'w ailgylchu yn y DU.

Yn yr wythnosau diweddar, mae mwy o gartrefi yn y ddinas wedi symud o'r system sachau un defnydd pinc i'r gwasanaeth bagiau pinc ailddefnyddiadwy.

Cyflwynwyd y bagiau pinc ailddefnyddiadwy i helpu i wella ansawdd y plastig a anfonir i'w ailgylchu ac annog preswylwyr i roi eitemau plastig anhyblyg rhydd yn y bag yn unig, fel poteli, potiau, tybiau a hambyrddau.

Mae'r cyngor wedi rhoi cyngor i breswylwyr yn flaenorol ar y mathau o blastig sy'n cael eu derbyn, ond bu angen camau gweithredu llymach i gyfleu'r neges gan olygu na chasglwyd bagiau rhai aelwydydd.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r gwasanaeth i gasglu deunyddiau plastig o aelwydydd yn Abertawe wedi bod yn llwyddiannus ers ei gyflwyno yn 2010.

"Mae miloedd o dunelli o blastig wedi'u dargyfeirio o safleoedd tirlenwi oherwydd hyn.

"Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, bu'n rhaid rhoi mwy o wybodaeth i breswylwyr am y mathau o blastig sy'n gallu mynd yn y bagiau i sicrhau ein bod yn gallu parhau i ddod o hyd i ganolfannau ailgylchu ar ei gyfer. Mae llawer wedi ymateb yn gadarnhaol ac mae hyn wedi arwain at welliant yn safon y plastig rydym yn ei gasglu.

"Dylai preswylwyr yn Abertawe fod yn falch o'r ymdrechion i helpu'r cyngor i ailgylchu mwy o wastraff cartref a lleihau costau gwaredu mewn safleoedd tirlenwi.

Dengys yr ystadegau ailgylchu diweddaraf fod cyfanswm o 4,631 tunnell o blastig wedi'i gasglu yn 2017/18, ac amcangyfrifwyd yr arbedwyd £495,000 mewn costau gwaredu.

Yn fwy diweddar, maer' cyngor wedi lansio'i ymgyrch 'Nid fan hyn' i annog preswylwyr i ailgylchu gwastraff cartref a pheidio â'i roi mewn sachau du.

Rhaid i'r holl gynghorau yng Nghymru ailgylchu 64% o wastraff cartref erbyn 2020. Mae Abertawe ar hyn o bryd yn ailgylchu tua 62%.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Mae preswylwyr eisoes yn ein helpu  i gyflawni'n cyfradd bresennol. Mae ein harolygon yn dweud wrthym fod 4 o bob 5 preswylydd yn cymryd rhan yn y gwasanaeth ailgylchu ymyl y ffordd. Bydd ein hymgyrch ddiweddaraf yn helpu i ddwyn perswâd ar y preswylwyr nad ydynt yn ailgylchu dim neu fawr ddim i gymryd rhan fel y gallwn gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM