Chwilio'r wefan
English

Y dechnoleg ddiweddaraf wedi'i gosod mewn mannau goleuadau traffig yn Abertawe

Mae nifer o gyffyrdd allweddol mewn cymuned yn Abertawe'n cael eu diweddaru i wella llif y traffig.

gowerton junction

Gosodir goleuadau traffig mwy modern, sy'n defnyddio technoleg ddiwifr ac y gellir eu monitro o brif ystafell cyfathrebiadau traffig Cyngor Abertawe mewn cyffyrdd lle mae traffig yn cael ei reoli yn Nhre-gŵyr.

Nod y gwelliannau hyn yw lleihau amserau teithio i fodurwyr ynghyd â gwasanaethau cludiant cyhoeddus sy'n defnyddio llwybrau allweddol ar draws y ddinas.

Wrth i'r gwaith gael ei gwblhau, bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith ac mae'n debyg y bydd oediadau i fodurwyr.

Gall bysus sydd â WiFi hefyd gysylltu â'r goleuadau newydd fel y gallant symud drwy'r cyffyrdd yn fwy effeithlon.

Ariennir y gwaith gan raglen Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru ar ôl cais Abertawe am £700,000 ar gyfer 2018/19.

Mae gwelliannau blaenorol eisoes wedi'u cwblhau ar brif gyffyrdd yn agosach at ganol y ddinas a chanolbwynt y gwaith diweddaraf yw cyflwyno'r dechnoleg newydd mewn llwybrau ymhellach i ffwrdd.

Ynghyd â'r gwelliannau yn Nhre-gŵyr, mae gwaith tebyg wedi cael ei gwblhau ar groesffyrdd sy'n cynnwys croes Treforys, Heol Caerfyrddin, Sgwâr Brynhyfryd a chroes Caersalem (Heol Mynydd Garnlwyd/Heol Llangyfelach).

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae cadw'r traffig i symud ar hyd ffyrdd prysur a ddefnyddir yn aml ar draws Abertawe bob amser yn her oherwydd llif trwm y traffig - yn enwedig yn ystod adegau prysur.

"Mae'r gwaith rydym yn ei wneud ar hyn o bryd yn Nhre-gŵyr yn dilyn gwelliannau sydd eisoes wedi'u cwblhau ar gyffyrdd prysur eraill lle rydym yn gwneud yn fawr o'r dechnoleg newydd.

"Mae'r gwelliannau hyn yn galluogi'n tîm rheoli traffig i reoli cyffyrdd y tu allan i ganol y ddinas yn well a sicrhau eu bod yn gweithredu'n effeithlon drwy gydol y dydd.

"Mae'r llwybrau hyn hefyd yn brif lwybrau i gludiant cyhoeddus ac mae'n bwysig ein bod yn gwneud yr hyn y gallwn i sicrhau y gall gwasanaethau cludiant cyhoeddus weithredu'n effeithlon a rhoi hyder i gwsmeriaid bod eu gwasanaeth bws yn brydlon.

"Lle ymgymerir â'r gwaith diweddaraf, rydym yn amlwg yn ymwybodol o dagfeydd ac oediadau i fodurwyr. Rydym yn ceisio lliniaru'r oediadau a byddwn yn cwblhau'r gwaith cyn gynted â phosib."

Unwaith y bydd y gwaith wedi'i gwblhau, bydd y timau'n symud ymlaen i Lôn Sgeti i barhau â'r gwaith o osod y dechnoleg newydd yn y goleuadau traffig ar y gyffordd â Heol y Mwmbwls.

Mae'r gwaith diweddaraf yn dilyn gwaith i osod 12 o sgriniau arddangos amserlenni bysus digidol mewn safleoedd bysus o gwmpas y ddinas, gan gynnwys mewn colegau ac ysbytai lleol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM