Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Trefnu digwyddiad yn Abertawe

Os ydych yn trefnu digwyddiad i'w gynnal ar dir y cyngor neu dir preifat, rhaid i chi sicrhau bod gennych ganiatâd i wneud hynny a dilyn y cyngor ar y tudalennau hyn.

Cadw Cymru'n Ddiogel - creu digwyddiadau sy'n ddiogel rhag COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu arweiniad penodol ar gyfer trefnwyr digwyddiadau rheoledig yn ystod pandemig Coronafeirws (COVID-19). Bydd angen i drefnwyr digwyddiadau cyfeirio at yr arweiniad wrth ystyried unrhyw ddigwyddiadau maent am eu cynnal yn y dyfodol. Gallwch ddod o hyd i arweiniad a rheoliadau cyfan Llywodraeth Cymru yma.

Digwyddiadau ar dir y cyngor

Os cynhelir eich digwyddiad ar dir cyngor Abertawe, bydd angen i chi geisio caniatâd. Mae hyn yn wir ni waeth beth yw maint y digwyddiad. Rhaid cael caniatâd cyn hysbysebu'r digwyddiad.

Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau a gynhelir:

 • Mewn parciau neu ar barcdir y cyngor
 • Ar y rec
 • Ar bromenâd Abertawe
 • Ar un o draethau'r cyngor
 • Ym Mharc yr Amgueddfa
 • Yn Sgwâr Dylan Thomas
 • Yn Sgwâr y Castell
 • Ar unrhyw ran o'r briffordd (ffyrdd a llwybrau troed).

Gall digwyddiadau gynnwys er enghraifft:

 • Digwyddiadau cerddoriaeth
 • Ffeiriau
 • Gwyliau bwyd
 • Rasys ffyrdd
 • Gwyliau cwrw
 • Rasys hwyaid
 • Man masnachu
 • Casglu sbwriel
 • Teithiau cerdded elusennol
 • Rasys hwyl
 • Carnifalau
 • Digwyddiadau cymunedol
 • Lluniau priodas

I'ch helpu i ddewis y dyddiad ar gyfer y digwyddiad ac i osgoi cyd-daro â gweithgarwch sydd eisoes wedi'i drefnu, rydym yn cynnal calendr o ddigwyddiadau presennol a rhai sydd wedi'u cynllunio ymlaen llaw. Cynhelir y calendr gan y tîm Digwyddiadau Arbennig ac er y gwneir pob ymdrech i gadw'r wybodaeth hon mor gywir â phosib, fe'i cynhyrchir fel arweiniad yn unig. Cyfrifoldeb eraill yw gwirio cywirdeb y dyddiadau wrth drefnu digwyddiadau. Mae'r calendr ar gael yn Grŵp Ymgynghori ar Ddiogelwch.

Gallwch wneud cais am ganiatâd i gynnal eich digwyddiad ar dir y cyngor trwy gwblhau'r ffurflen gais ar-lein i gynnal digwyddiad ar dir y cyngor yn Abertawe.

 

Digwyddiadau eraill (nid ar dir y cyngor)

Ar gyfer yr holl ddigwyddiadau eraill a gynhelir o fewn ffiniau Dinas a Sir Abertawe (ond nid ar dir y cyngor), dylech hysbysu'r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch.

Mae'r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch yn sicrhau y gellir cynnal y digwyddiad a bydd yr holl asiantaethau perthnasol yn y sir yn gwybod am hyn. Mae hyn yn cynnwys timau amrywiol yng Nghyngor Abertawe, y gwasanaethau brys a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Ar gyfer sawl math o ddigwyddiad sy'n cynnwys nifer mawr o bobl, mae llawer o waith trefnu ac mae SAG yn gofyn am chwe mis o rybudd ar gyfer digwyddiadau sy'n debygol o ddenu mwy na 500 o bobl.  Mae angen tri mis o rybudd ar gyfer digwyddiadau lle bydd llai na 500 o bobl yn bresennol. 

Drwy rannu'r hyn sy'n digwydd yn eich digwyddiad, gall y rhanddeiliaid sicrhau bod digon o adnoddau ar gael os bydd digwyddiad lle bydd eu hangen.

Gallwch hysbysu'r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch drwy gwblhau'r ffurflen gais ar-lein i gynnal digwyddiad ar dir preifat yn Abertawe.

Gyda rhai mathau o ddigwyddiadau, efallai bydd angen i chi fynd i un o gyfarfodydd y Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch i drafod eich cynigion yn fanylach.

Nid diben y broses Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch yw rhoi caniatâd ar gyfer eich gweithgarwch ond ei diben yw cefnogi cyflwyno'r digwyddiad yn ddiogel.

 

Ar gyfer yr holl ddigwyddiadau gydag alcohol, cerddoriaeth a dawnsio

Os bydd angen i'ch digwyddiad gynnwys alcohol, cerddoriaeth a dawnsio neu adloniant awyr agored, efallai y bydd angen trwydded mangre neu Hysbysiadau digwyddiad dros dro (TEN). Mae gwybodaeth am y trwyddedau a sut i wneud cais ar gael ar ein gwefan. Os oes angen rhagor o fanylion arnoch, gallwch gysylltu â'r Tîm Trwyddedu a fydd yn gallu'ch cynghori ar y math o gais y mae angen i chi ei wneud.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM