Chwilio'r wefan
English

Paratoi'r CDLl

Manylion ychwanegol y camau a gymerwyd gan y cyngor i gyflawni CDLl mabwysiedig, gan gynnwys yr ymgynghoriad cyhoeddus a'r archwiliad mewn camau cyhoeddus.

Mae Abertawe'n datblygu ac mae'r broses gynllunio'n datblygu hefyd

Mae'r system gynllunio sy'n dylanwadu ar ddatblygiad Abertawe wedi newid. Mae'r CDLl yn darparu ymagwedd newydd at hyrwyddo a rheoli newidiadau ar draws Dinas a Sir Abertawe. Bydd yn rhoi pwyslais ar wella cynnwys y gymuned; sylfaen dystiolaeth gryfach; cynnwys penodol a gwell ansawdd a chysondeb.

Sut dylai Abertawe ddatblygu yn y dyfodol?

A oes ardaloedd yr hoffech iddynt gael eu datblygu a'u hadfywio? A oes lleoedd, adeiladau neu nodweddion yr hoffech iddynt gael eu cadw a'u gwella? Os yw'r math yma o gwestiynau o ddiddordeb i chi, bydd y broses paratoi CDLl yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan ac i'ch syniadau gael eu hystyried a'u profi.

Sut mae'r CDLl yn berthnasol i mi?

Bydd y CDLl yn effeithio ar bawb sy'n byw, yn gweithio neu'n darparu gwasanaethau yn Abertawe ac ar bawb sy'n ymweld â hi, felly dylent gymryd rhan yn y broses o baratoi'r cynllun.  Mae hyn yn golygu bod angen eich mewnbwn ar y cyngor gan eich bod yn adnabod eich cymunedau'n well na neb. Mae gennych gyfoeth o wybodaeth, a hoffwn i chi ei rannu gyda ni. Drwy fod yn rhan o'r broses CDLl, gallech helpu i lunio dyfodol datblygu Abertawe.
Mae saith cam allweddol yn y broses CDLl a dechreuodd y cyntaf yn 2009. Nodir manylion pob cam isod.

Camau'r CDLl 

Bydd y CDLl yn datblygu yn unol â'r camau allweddol canlynol:
 

Cam AllweddolCrynodebDogfennau Allweddol
Cam 1 - Cytundeb Cyflawni

Bydd dogfen sy'n cynnwys Amserlen y Cyngor ar gyfer paratoi'r CDLl ynghyd â'i Gynllun Cynnwys y Gymuned yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cynulliad Cymru i gytuno arnynt.  

Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2009? Diweddarwyd yn 2013

Cam 2 - Paratoi'r Cynllun Cyn-Adnau a Chyfranogiad*
  • Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol i'w hasesu
  • Datblygu Gweledigaeth, Amcanion ac Opsiynau Strategol ar gyfer y CDLl
  • Nodi'r Strategaeth a Ffefrir
  • Casglu Tystiolaeth Gefndir
Cam 3 - Paratoi'r Cynllun Cyn-adnau ac Ymgynghori â'r CyhoeddYmgynghoriad statudol ar faterion Cam 2 
Cam 4 - Y Cynllun Adnau

Cyhoeddi fersiwn ddrafft o'r CDLl ar gyfer ymgynghori

 
Cam 5 - Archwiliad Annibynnol

Archwiliad annibynnol i brofi 'cadernid' y CDLl Adnau

 
Cam 6 -Adroddiad yr Arolygydd

Adroddiad sy'n amlinellu casgliadau ac argymhellion yr Archwiliad Annibynnol

 
Cam 7 -  Mabwysiadu

Caiff fersiwn derfynol y CDLl ei mabwysiadu a'i chyhoeddi gan ymgorffori argymhellion yr Arolygwyr.

 
Wedi'i bweru gan GOSS iCM