Chwilio'r wefan
English

Arfarniad cynaladwyedd/asesiad amgylcheddol strategol CDLl

Mae'r asesiad hwn yn ymwneud ag ystyried yr effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ar y CDLl sy'n cael ei ddatblygu.

Mae'r asesiad hwn yn ymwneud ag ystyried yr effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ar y CDLl sy'n cael ei ddatblygu.

Diben yr Arfarniad Cynaladwyedd (AC) yw hybu datblygu cynaliadwy drwy integreiddio ystyriaethau cynaladwyedd yn well i'r gwaith o baratoi a mabwysiadu cynlluniau. Mae'n rhaid ystyried yr holl amcanion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. 

Mae Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) yn wahanol i AC oherwydd ei fod yn canolbwyntio ar effeithiau tebygol (cadarnhaol neu negyddol) y CDLl ar yr amgylchedd.  Ymgymerir â'r AC a'r AAS drwy gydol y broses o baratoi'r CDLl, gan gyfeirio'r cynllun o'r cychwyn cyntaf hyd at ei fabwysiadu.  Dylid ystyried unrhyw gyfeiriadau at yr AC yn awtomatig fel rhai sydd hefyd yn cynnwys gofynion yr AAS.  

Adroddiad Arfarniad Cynaladwyedd Terfynol Cynllun Datblygu Lleol Abertawe 2019

Mae'r Adroddiad Arfarniad Cynaladwyedd (AC) Terfynol yn rhan o ddogfennau'r cyngor ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Abertawe ac mae'nadlewyrchu argymhellion adroddiad yr arolygwyr ar yr archwiliad i Gynllun Datblygu Lleol Abertawe 2010 - 2025.  Gellir gweld yr adroddiad drwy'r adran lawrlwytho isod

 CAMAU BLAENOROL YR AC

Nodir isod y camau AC a gymerwyd yn flaenorol:

Diben yr Arfarniad Cynaladwyedd (AC) yw hybu datblygu cynaliadwy drwy integreiddio ystyriaethau cynaladwyedd yn well i'r gwaith o baratoi a mabwysiadu cynlluniau. Mae'n rhaid ystyried yr holl amcanion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. 

Mae'r Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) yn wahanol i'r AC gan ei fod yn canolbwyntio ar effeithiau tebygol (cadarnhaol neu negyddol) y CDLl ar yr amgylchedd.  

Ymgymerir â'r AC a'r AAS drwy gydol y broses o baratoi'r CDLl, gan gyfeirio'r cynllun o'r cychwyn cyntaf hyd at ei fabwysiadu.  Dylid ystyried unrhyw gyfeiriadau at yr AC yn awtomatig fel rhai sydd hefyd yn cynnwys gofynion yr AAS.  

Mae gan broses yr AC dri phrif gam:

Cam 1 - Yr Adroddiad Cwmpasu

PDF Document Mae'r Adroddiad Cwmpasu (PDF, 22MB)Yn agor mewn ffenest newydd yn nodi'r modd y cynhelir yr AC. Mae hefyd yn nodi'r materion y mae'n rhaid i'r sir ymdrin â hwy yn y CDLl.

Cwblhawyd y cam hwn yn 2011/2012.

Cyhoeddwyd AC rhagarweiniol o  PDF Document Weledigaeth ac Amcanion (PDF, 545KB)Yn agor mewn ffenest newydd drafft y cyngor ym mis Gorffennaf 2012 fel rhan o ymarfer ymgynghori ehangach.

Cam 2 - Asesiad o Strategaeth â Ffefrir y CDLl

Mae AC y Strategaeth â Ffefrir yn profi a yw Gweledigaeth, Amcanion ac Opsiynau Twf y CDLl yn debygol o ddarparu Datblygiadau Cynaliadwy a mynd i'r afael â'r materion a nodwyd yn yr Adroddiad Cwmpasu. Mae'n ystyried sut bydd y cynllun yn effeithio ar yr amgylchedd ac ar faterion cymdeithasol ac economaidd. Mae hefyd yn ystyried effeithiau tebygol ar gydraddoldebau, iechyd a'r Gymraeg.

Roedd yr  PDF Document Adroddiad AC (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd a  PDF Document Chrynodeb o'r AC (PDF, 770KB)Yn agor mewn ffenest newydd ar gael i'r cyhoedd ymgynghori arnynt ynghyd â'r Strategaeth â Ffefrir.  Bydd sylwadau a dderbyniwyd yn helpu i hysbysu'r Cynllun Adnau.

Diwygiwyd yr Adroddiad PDF Document Arfarnu Cynaladwyedd (PDF, 798KB)Yn agor mewn ffenest newydd yn dilyn newidiadau i'r Strategaeth a Ffefrir o ganlyniad i ymgynghoriad.

Cam 3 - Asesu'r CDLl Adnau

Mae'r AC wedi bod yn rhan annatod o'r broses o baratoi'r Cynllun Adnau. Mae copi o PDF Document Adroddiad AC (PDF, 6MB)Yn agor mewn ffenest newydd ac PDF Document Atodiadau (PDF, 817KB)Yn agor mewn ffenest newydd (gan gynnwys crynodeb annhechnegol) y CDLl Adnau ar gael i'w darllen. Mae fersiwn ar wahân o'r crynodeb annhechnegol o'r Adroddiad AC ar gael PDF Document yma (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM