Chwilio'r wefan
English

Arolygwyr Estyn yn canmol y 'gefnogaeth ofalgar a chynhwysol' ar gyfer disgyblion diamddiffyn

Mae'r Uned Atgyfeirio Disgyblion yn gymuned ofalgar a chynhwysol lle mae bron pob un o'r bobl ifanc sy'n mynd yno'n gwneud cynnydd da ac mae bron pob un ohonynt yn mynd i'r coleg pan fyddant yn gadael.

Guildhall

Canfu'r arolygwyr a benodwyd gan y Llywodraeth fod y rheiny sy'n mynd yno'n dysgu i reoli eu hymddygiad yn well ac mae prosesau diogelwch cryf ar waith i'w diogelu.

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mercher), barnodd Estyn fod yr UAD, sy'n addysgu rhai o'r bobl ifanc fwyaf diamddiffyn yn Abertawe, yn dda ym mhob un o'r pum maes arolygu.

Tynnodd arolygwyr sylw at ansawdd yr addysgu gan ddweud bod gwybodaeth staff am y disgyblion a'u hanawsterau yn gadarn.

Dywedon nhw fod cynlluniau gwaith da gan yr Uned sy'n arwain at brofiadau dysgu gwerth chweil, a bod amrywiaeth o ymagweddau dysgu'n cael eu defnyddio'n effeithiol.

Yn ôl yr adroddiad, "Mae'r UAD yn gymuned ofalgar a chynhwysol. Mae'r ffocws ar berthnasoedd cadarnhaol yn gryfder ac yn dylanwadu er ei holl waith.

"Mae'r holl staff yn dangos cryn ymrwymiad a sensitifrwydd wrth gefnogi disgyblion i'w helpu i fynd ati i ddysgu'n effeithiol. Mae'r lefel hon o gefnogaeth yn helpu disgyblion i deimlo'n ddiogel ac mae'n datblygu ymdeimlad mawr o berthyn i'r UAD a'r gymuned ehangach."

Ar hyn o bryd, mae'r UAD wedi'i gwasgaru dros dri safle yn y ddinas, ond flwyddyn nesaf, bydd yn symud i ganolfan newydd sbon a adeiladwyd at y diben yn y Cocyd.

Meddai Ms Taylor, "Rwyf wrth fy modd â'r adroddiad a'r ffaith ei fod yn cydnabod gwaith ac ymroddiad y staff sy'n gweithio yn Uned Atgyfeirio Disgyblion Abertawe.

"Rydym wedi bod ar daith wella i'n galluogi i ddarparu'r gefnogaeth orau bosib i ddisgyblion yn Abertawe, ac mae'r adroddiad hwn yn garreg filltir werthfawr i gydnabod y cynnydd a wnaed hyd yn hyn a'n rhoi ar y trywydd iawn o ran gwella ac ar gyfer y dyfodol.

"Daw'r adroddiad hwn ar adeg gyffrous yn ein datblygiad, gydag adeilad newydd wedi'i ddylunio at y diben yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd.

Meddai'r Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae'r adroddiad arolygu da hwn yn dangos yn glir bod buddsoddiad Cyngor Abertawe yn ein pobl fwyaf diamddiffyn yn gwella'u haddysg a'u rhagolygon bywyd.

"Hoffwn longyfarch pawb yn yr Uned."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM