Chwilio'r wefan

Rhestr o dermau CDLl

Rhestr o eiriau allweddol a ddefnyddir trwy gydol proses y Cynllun Datblygu Lleol. Caiff y dudalen hon ei diweddaru wrth i ni fynd trwy'r broses.

Adeiladu Consensws: Proses o gynnal deialog cynnar gyda'r grwpiau buddiant a argedir er mwyn gwella dealltwriaeth o'r materion a'r safbwyntiau perthnasol.

Adneuo: Cam ymgynghori ffurfiol pan wahoddir sylwadau ar y CDLl drafft llawn.

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB): Bydd hwn yn asesu i ba raddau mae'r polisïau yn y CDLl yn cael eu rhoi ar waith yn llwyddiannus ar ôl mabwysiadu'r cynllun.

Adroddiad Ymgynghori: Adroddiad o ymgynghoriad o dan Reoliad 22 CDLl pan gyflwynir y CDLl ar gyfer archwiliad annibynnol. Mae adroddiad ymgynghori cychwynnol sy'n cwmpasu cam paratoi'r Cynllun Cyn-Adnau yn ofynnol o dan Reoliad CDLl 17(c) hefyd. 

Amcan: Datganiad o fwriad sy'n nodi cyfeiriad dymunol y newid mewn tueddiadau.

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA): Cynefinoedd o bwys rhyngwladol a ddynodir o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd (92/43/EEC).

Ardaloedd Gwarchod Arbennig (AGA): Ardaloedd o bwys rhyngwladol ar gyfer adar a ddynodwyd o dan y Gyfarwyddeb Adar (79/409/EEC).

Arfarniad Cynaladwyedd (AC): Offeryn ar gyfer arfarnu polisïau i sicrhau eu bod yn adlewyrchu amcanion datblygu cynaliadwy (h.y. ffactorau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol). Mae'n ofynnol i bob ACLl arfarnu cynaladwyedd ei CDLl. Mae'r math hwn o arfarniad cynaladwyedd yn ymgorffori'n llawn ofynion y Gyfarwyddeb a'r Rheoliadau AAS.

Arolygiaeth Gynllunio: Asiantaeth weithredol sy'n rhan o Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae'n gyfrifol am archwiliad cyhoeddus CDLl.

Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS): Term cyffredinol a ddefnyddir yn rhyngwladol i ddisgrifio asesiad amgylcheddol yng nghyd-destun polisïau, cynlluniau a rhaglenni. Mae'r rheoliadau AAS yn galw am "asesiad amgylcheddol ffurfiol o rai cynlluniau a rhaglenni, gan gynnwys rhai ym maes cynllunio a defnydd tir".

Asesiad Priodol: Yn ofynnol ar gyfer cynlluniau a phrosiectau o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd Ewropeaidd lle maent yn debygol o gael effaith sylweddol ar safleoedd Natura 2000, boed ar eu pennau eu hunain, neu wrth eu cyfuno â chynlluniau a phrosiectau eraill. 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARC): Bydd unrhyw gynllun neu raglen a allai effeithio ar Safle Natura 2000 (safle ACA, AGA, neu Ramsar) yn destun y Gyfarwyddeb Cynefinoedd a bydd angen ARC arno. Mae hyn yn cynnwys asesu a yw'r cynllun yn debygol o effeithio'n sylweddol ar y safle ACA, AGA neu Ramsar. Os felly, bydd angen cynnal asesiad priodol llawn er mwyn asesu'r effeithiau tebygol.

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd: Mae hyn yn cynnwys ystyried materion llifogydd yng nghyswllt afonydd (afonol) a'r llanw (arfordirol) yn y sir ac asesiad o berygl llifogydd i ddynodiadau presennol a hefyd i ardaloedd nad ydynt wedi'u dynodi ar gyfer datblygiad ar hyn o bryd, ond a allai gael eu hystyried yn y dyfodol.

Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl): Yr awdurdod lleol neu'r Cyngor sydd wedi'i rymuso o dan y gyfraith i arfer swyddogaethau cynllunio ar gyfer ardal benodol.

Brîff Datblygu: Arweiniad a gyhoeddir gan y Cyngor (ar ffurf CCA) ar gyfer safle unigol, ac sy'n nodi'r math o ddatblygiad y byddai'r Cyngor yn ei gefnogi ac yn ei annog, yn ogystal ag unrhyw ofynion penodol ar ran y Cyngor neu gyrff eraill.

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA): Gwybodaeth ychwanegol sy'n ymwneud â pholisïau cynllun datblygu neu sy'n eu hategu. Nid yw CCA yn destun archwiliad annibynnol, ac nid ydynt yn rhan o'r Cynllun, ond rhaid iddynt gydweddu ag ef ac â pholisi cenedlaethol.

Cyfarwyddeb Ewropeaidd: Deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd sy'n gofyn bod Aelod Wladwriaethau'n cyflawni canlyniad/targed penodol.

Cyfranogi: Proses lle gall rhanddeiliaid a'r gymuned gwrdd i drafod materion gyda llunwyr y cynllun.

Cymuned: Pobl sy'n byw mewn ardal ddaearyddol ddiffiniedig, neu sy'n rhannu buddiannau eraill.

Cynllun Cynnwys y Gymuned (CCG): Cyflwynir y CCG i Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Cytundeb Cyflawni. Mae'n amlinellu'r cynigion ar gyfer cynnwys cymunedau lleol, gan gynnwys busnesau, wrth lunio'r CDLl.

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl): Y cynllun datblygu statudol ar gyfer pob ardal ACLl yng Nghymru sy'n ofynnol o dan Ran 6 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Deddf 2004).

Cynllun Datblygu Unedol (CDU): Y cynllun datblygu cyfredol ar gyfer Dinas a Sir Abertawe.Cafodd ei fabwysiadu ym mis Tachwedd 2008.

Cynllunio Defnydd Tir: Darperir y fframwaith sy'n pennu sut caiff tir ei ddefnyddio a'i ddatblygu, i raddau helaeth, gan y system gynllunio, sy'n ceisio sicrhau'r defnydd mwyaf effeithiol ac effeithlon o dir er lles y cyhoedd, a sicrhau bod gwasanaethau a chyfleusterau angenrheidiol yn cael eu hadeiladu lle mae'r angen mwyaf amdanynt.

Cynllun Gofodol Cymru (CGC): Cynllun a gafodd ei baratoi a'i gymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan Adran 60 Deddf 2004. Mae'n pennu fframwaith strategol ar gyfer arwain datblygiad ac ymyriadau polisi yn y dyfodol, ni waeth a ydynt yn ymwneud â rheoli cynllunio defnydd tir yn ffurfiol ai peidio. Yn ôl A62(5)(b) o Ddeddf 2004, mae'n rhaid i ACLl roi sylw i CGC wrth baratoi CDLl.

Cynnwys: Term cyffredinol sy'n cynnwys technegau cyfranogi ac ymgynghori.

Cytundeb Cyflawni (CC): Dogfen sy'n cynnwys Amserlen yr ACLl ar gyfer paratoi'r CDLl, ynghyd â'r CCG, a gyflwynir i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo.

Cytundeb Lefel Gwasanaeth: Mae cytundeb o'r math yn cael ei greu rhwng yr Arolygiaeth Gynllunio a'r ACLl yng nghyd-destun archwilio'r CDLl. Mae'n pennu amserlen debygol a chost yr archwiliad, ac yn rhoi arweiniad clir i'r ACLl ynghylch natur ei gyfrifoldebau.

Datblygu Cynaliadwy: Datblygu sy'n diwallu anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain (Polisi Cynllunio Cymru, para 2.1.1).

Datganiadau Polisi Cynllunio Interim gan y Gweinidog (MIPPS): Os cytunir ar newidiadau neu ychwanegiadau at bolisi cyn y cyhoeddir fersiwn ddiwygiedig o Bolisi Cynllunio Cymru (PCC), cânt eu nodi mewn datganiad gan y Gweinidog ac fe'u cyhoeddir ar ffurf Datganiadau Cynllunio Interim wedi'u rhifo.

Gofodol: Nodwedd sy'n ymwneud â lleoliad/ardal.

Gwaelodlin: Disgrifiad o gyflwr presennol ardal benodol (e.e. ward) neu bwnc (e.e. perygl llifogydd).

Gweledigaeth: Datganiad cytunedig o nodau cyffredinol y CDLl.

Isadeiledd: Y cyfleusterau, y gwasanaethau a'r gosodiadau sylfaenol sy'n angenrheidiol i gymuned neu gymdeithas weithredu, megis systemau cludiant a chyfathrebu, pibellau dŵr a llinellau pŵer.

Natura 2000: Rhwydwaith o ardaloedd a ddiogelir ar draws yr Undeb Ewropeaidd, sy'n cynnwys ACA, AGA, a Safleoedd Ramsar.

Nod: Canlyniad a ragwelir y bwriedir iddo arwain y camau gweithredu sy'n cael eu cynllunio.

Nodiadau Cyngor Technegol (TAN): Cynhyrchir y rhain gan Lywodraeth Cymru i roi cyngor manwl ynghylch themâu penodol megis tai, gwastraff, manwerthu, etc. Dylid eu darllen ar y cyd â Pholisi Cynllunio Cymru ac mae'n rhaid i ACLl roi sylw iddynt wrth baratoi CDLl.

Polisi Cynllunio Cymru (PPC): Dogfen sy'n amlinellu polisïau defnydd tir Llywodraeth Cymru.
Prawf Cadernid: Mesurau a ddefnyddir gan yr Arolygiaeth Gynllunio wrth archwilio CDLl. Ystyrir gweithdrefnau, cysondeb, cydlyniant ac effeithiolrwydd.

Rhanddeiliad: Unrhyw unigolyn neu grŵp sydd â budd personol yng nghanlyniad y CDLl.

Safle Ewropeaidd: Unrhyw safle a ddynodwyd yn safle o bwysigrwydd cadwraeth natur rhyngwladol naill ai fel Ardal Gwarchod Arbennig (AGA), Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) neu Safle Ramsar.

Safleoedd Ramsar: Safleoedd gwlyptir o bwys rhyngwladol, sy'n arbennig o werthfawr fel cynefin adar dŵr. Cânt eu dynodi o dan gonfensiwn Ramsar ar wlyptiroedd o bwys rhyngwladol.

Safleoedd Ymgeisiol: Safleoedd a enwebir gan y cyhoedd i'w dynodi yn y CDLl sy'n cael ei lunio. Gallai hyn fod ar gyfer unrhyw ddefnydd tir, gan gynnwys: preswyl, cyflogaeth, manwerthu, mannau agored cyhoeddus, datblygu mwynau, datblygiadau gwastraff, defnyddiau cymunedol a thwristiaeth. Nid yw'r ffaith bod Safle Ymgeisiol wedi cael ei ddynodi'n golygu bod y cyngor yn ymrwymedig i'w gynnwys yn y CDLl.

Strategaeth a Ffefrir: Cam yn y broses o lunio'r cynllun datblygu lle nodir yr opsiynau a ffefrir gan y Cyngor ar gyfer ymdrin â materion allweddol.

Strategaeth Gymunedol: Yn ôl Deddf Llywodraeth Leol 2000, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol lunio'r rhain gyda'r nod o wella lles cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd eu hardaloedd.

Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles: Mae'n ddyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i lunio a rhoi strategaeth ar waith ar gyfer iechyd a lles eu poblogaethau lleol ac i ystyried y strategaeth wrth arfer eu swyddogaethau. Ei phrif ddiben yw cynorthwyo wrth wella iechyd, gofal cymdeithasol a lles pobl pob cymuned ym mhob ardal.

Thematig: Yn ymwneud â thema neu bwnc penodol.

Ymgynghori: Proses ffurfiol pan wahoddir sylwadau am ddogfen ddrafft.

Ymgysylltu: Proses sy'n annog trafodaethau o sylwedd mewn cymuned. Ymgais i gynnwys grŵp penodol o bobl neu ran o'r gymuned.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM