Chwilio'r wefan
English

Tai cyngor newydd ar gyfer tenantiaid arbennig

Gall tai newydd sy'n cael eu hadeiladu gan Gyngor Abertawe fod yn gartrefi i fath arbennig iawn o denant nad yw'n talu rhent ac sy'n gallu mynd a dod fel y myn.

Old Council Logo

Diolch i fenter newydd syml ond arbennig, bydd yr holl dai cyngor newydd sy'n cael eu hadeiladu yn Abertawe yn y dyfodol yn cynnig y cyfle i wenoliaid du adeiladu eu cartrefi eu hunain dan fondo toeon yr adeiladau.

Bydd 'bricsen gwennol ddu' arbennig yn cael ei chynnwys wrth ddylunio ac adeiladu nifer o dai cyngor newydd fel y gall adar eu defnyddio fel lleoedd diogel i nythu yn y blynyddoedd i ddod.

Dywedodd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Dai ac Ynni, y bydd Cyngor Abertawe ymhlith y cyntaf yn y wlad i osod 'bricsen gwennol ddu' fel rhywbeth safonol ym mhob un o'r tai cyngor newydd er mwyn creu cartrefi ar gyfer yr adar.

Meddai, "Mae'n ffordd syml ond effeithiol iawn i wneud cyfraniad pwysig at gymunedau bywyd gwyllt ein dinas. Am ganrifoedd mae gwenoliaid du wedi creu eu cartrefi'n naturiol mewn bylchau o dan doeon tai ledled y wlad.

"Ond yn fwy diweddar mae dyluniad yr adeiladau wedi'i wneud yn anos iddynt ddod o hyd i'r tyllau a'r corneli y mae eu hangen arnynt, felly mae angen y briciau gwennol ddu."

Dengys ymchwil fod parau o wenoliaid du'n uno am oes ac fel arfer yn dychwelyd i'r un safle'n flynyddol i nythu. Felly bydd safleoedd o dan fondo toeon eiddo'r cyngor yn lleoliad tymor hir perffaith iddynt. Maent yn bridio yn y gwanwyn a'r haf, gan hedfan i'r de tuag at Affrica ar gyfer y gaeaf, gan deithio hyd at 800km y diwrnod.

Mae gan friciau gwennol ddu dwll ynddynt sy'n caniatáu mynediad i'r bwlch y tu ôl i'r fricsen i'r wennol ddu fel y gall nythu rhwng wal allanol a wal fewnol yr adeilad heb effeithio ar y lle o dan y tô neu'r teulu dynol sy'n rhannu'r cartref.

Meddai'r Cyng. Lewis, "Mae'r fenter hon yn hanfodol er mwyn amddiffyn dyfodol y rhywogaeth ac mae'n rhan o ymrwymiad y cyngor i'w chwe blaenoriaeth allweddol - un o'r rhain yw cynnal a chadw a gwella adnoddau naturiol ac amrywiaeth Abertawe."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM