Chwilio'r wefan
English

Plastig ailgylchadwy Abertawe'n ateb y galw yn y DU

Mae ymdrechion gan breswylwyr yn Abertawe wedi arwain at fwy o gyfleoedd gyda chwmnïau ailgylchu yn y DU ynghylch y deunydd a gesglir o strydoedd yn y ddinas.

plastic waste

Mae Cyngor Abertawe wedi parhau i hyrwyddo defnyddio bagiau pinc ailddefnyddiadwy ar draws y ddinas, gan alw ar breswylwyr i roi poteli, potiau, tybiau a hambyrddau rhydd yn unig yn y bagiau.

Mae'r gwaith a wnaed i sicrhau gwelliant yn ansawdd y plastig hefyd wedi arwain at y cyngor yn derbyn incwm gan broseswyr ailgylchu am bob tunnell a gesglir, yn hytrach na gorfod talu i'r plastig gael ei ailgylchu.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r ymdrechion gan breswylwyr yn Abertawe, sy'n gwneud yr hyn y gofynnom iddynt, wedi arwain at gam mawr ymlaen yn nhelerau ansawdd y plastig rydym wedi'i gasglu.

"Ein nod yw sicrhau bod y plastig rydym yn ei gasglu wrth ymyl y ffordd o safon ddigonol i fod o ddiddordeb i broseswyr ailgylchu plastig yn y DU.

"Yn y gorffennol, cludwyd y plastig a gasglwyd yn Abertawe i wledydd eraill gan na fyddai cwmnïau yn y wlad hon yn ei dderbyn. Roedd hyn oherwydd yr ansawdd a'r ffaith ei fod wedi'i halogi ag eitemau na ellid eu hailgylchu neu a oedd o safon wael."

Mae'r cyngor wedi mabwysiadu ymagwedd lymach yn ystod yr wythnosau diweddar drwy beidio â chasglu plastig sydd wedi'i halogi â phlastig tenau fel pecynnau creision, caeadau neu fagiau ffilm neu blastig caled fel teganau neu gelfi gardd ac mae wedi gofyn i breswylwyr sicrhau y rhoddir eitemau penodol yn unig allan i'w casglu.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Rydym wedi rhannu gwybodaeth yn y gorffennol ar daflenni ac ar y bagiau ailddefnyddiadwy eu hunain gan amlygu'r hyn a dderbynnir gan y proseswyr ond, mewn rhai achosion, mae preswylwyr wedi parhau i halogi'r poteli, y tybiau a'r hambyrddau plastig gyda phlastigion tenau fel bagiau siopa, caeadau ffilm a phecynnau creision.

"Rydym bellach yn gorfod gadael deunydd mewn bagiau plastig neu ddeunydd sydd wedi'i halogi â phlastig tenau neu deganau i sicrhau bod preswylwyr yn deall y neges ac mae hyn wedi'n helpu i gyflawni'r hyn y mae ei angen - sef deunyddiau o safon well sy'n cael eu hailgylchu yn y wlad hon.

"Rwy'n hyderus mai dyma'r hyn y mae preswylwyr am ei weld ac mae'n rhywbeth y byddwn i gyd yn elwa ohono'n economaidd ac yn amgylcheddol."

Mae'r ystadegau ailgylchu diwethaf ar gyfer 2017/18 yn dangos y casglwyd cyfanswm o 4,631 o dunelli o blastig a ddargyfeiriwyd o safleoedd tirlenwi.

Yn fwy diweddar, mae'r cyngor wedi lansio'i ymgyrch 'Nid fan hyn', gan annog aelwydydd i ailgylchu gwastraff cartref ac osgoi ei roi mewn sachau du.

Mae'n rhaid i bob cyngor yng Nghymru ailgylchu 64% o'r gwastraff cartref a gesglir ganddo erbyn 2020. Mae Abertawe'n ailgylchu tua 62% ar hyn o bryd.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Mae preswylwyr sydd eisoes yn ailgylchu wedi'n helpu i gyflawni'n cyfradd gyfredol. Mae ein harolygon yn adrodd bod 4 mewn 5 o breswylwyr yn defnyddio'r gwasanaeth ailgylchu ymyl y ffordd. Bydd ein hymgyrch ddiweddaraf yn helpu i annog y preswylwyr sy'n weddill nad ydynt yn ailgylchu unrhyw beth ar hyn o bryd, neu sy'n ailgylchu ychydig iawn o bethau, i ailgylchu fel y gallwn gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM