Chwilio'r wefan
English

Gwyliau gartref yn rhoi hwb i fusnesau twristiaeth yn Abertawe

Mae Prydeinwyr sy'n dewis aros yn y DU am eu gwyliau yn helpu i roi hwb i fusnesau a swyddi twristiaeth yn Abertawe, yn ôl ffigurau newydd.

Rhossili Bay - voted Britain's best beach

Er gwaethaf Brexit a chyni, dengys y ffigurau diweddaraf ar gyfer gwariant ymwelwyr ag ardal Bae Abertawe fod mwy o bobl nag erioed yn ymweld â'r ardal ac, yn bwysig, maent yn gwario mwy o arian pan fyddant yma.

Oherwydd digwyddiadau mawr y llynedd megis Y Penwythnos Mwyaf gan y BBC, Sioe Awyr Cymru a Ras 10k Bae Abertawe Admiral, cynyddodd gwariant ymwelwyr fwy na £20 miliwn i bron £450 miliwn.

Ymwelodd bron 4.8 miliwn o bobl â Bae Abertawe yn 2018, 3% yn fwy o'i gymharu â'r llynedd, gan helpu i gefnogi 5,700 o swyddi. Cynyddodd cyfraddau deiliadaeth mewn eiddo hunanarlwyo i bron 95% y mis Awst diwethaf.

Dywedwyd wrth gynghorwyr craffu bod ymdeimlad cynyddol o optimistiaeth ymysg busnesau yn y blynyddoedd sydd i ddod oherwydd posibilrwydd atyniadau newydd a digwyddiadau cerddoriaeth mawr yn lleoliad gwych Parc Singleton.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n ymddangos bod Brexit, a'r ansicrwydd o ran teithio ac arian o ganlyniad wedi annog mwy o Brydeinwyr nag erioed i dreulio eu gwyliau gartref yn y DU.

"Mae hyn wedi annog llawer o ymwelwyr i ddychwelyd i gyrchfannau yn y DU nad ydynt wedi bod iddynt ers eu plentyndod neu ers iddynt fod yn y brifysgol etc. neu efallai nad ydynt erioed wedi ymweld â hwy.

"Rydym yn meddwl mai dyma un o'r rhesymau pam y gwelsom y cynnydd canrannol uchaf mewn gwariant gan dwristiaid ym Mae Abertawe ers 2014.

"Mae gan Fae Abertawe rai o'r atyniadau naturiol gorau ym Mhrydain, traethau arobryn a chroeso cynnes! Rhoddodd Y Penwythnos Mwyaf gan y BBC ym Mharc Singleton lwyfan gwych i ni arddangos yr hyn sydd gan y cyrchfan i'w gynnig ynghyd ag arddangos ein gallu i gynnal digwyddiadau mawr.

"Gwelodd degau ar filiynau o bobl y digwyddiad ar y teledu, gyda rhai'n ymweld â'r ardal o ganlyniad."

Dangosodd ffigurau STEAM (Scarborough Tourism Economic Activity Monitor), a ddarparwyd ar gyfer Cyngor Abertawe, hefyd, fod cyfraddau deiliadaeth mewn eiddo â gwasanaeth megis gwestai a lleoliadau gwely a brecwast yn uwch na'r flwyddyn flaenorol, ac yn uwch o lawer na chyfartaledd Cymru.

Clywodd y Gweithgor Craffu dros Dwristiaeth fod rhaglen ddigwyddiadau Abertawe wedi cynyddu hyder busnesau twristiaeth eleni, gan gynnwys digwyddiadau mawr megis Sioe Awyr Cymru a digwyddiadau cerddoriaeth a drefnwyd ym Mharc Singleton megis perfformiadau gan Stereophonics, Jess Glyne, Pete Tong a'r Heritage Orchestra a dychweliad Proms yn y Parc.

Ychwanegodd, "Mae yna hefyd ymdeimlad o optimistiaeth gan ystyried prosiectau ardderchog sydd yn yr arfaeth megis Pier y Mwmbwls, distyllfa wisgi Penderyn, cynigion Skyline Mynydd Cilfái a'r arena newydd, y mae gwaith eisoes wedi dechrau arni."

Ychwanegodd Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Wrth i ymgyrch farchnata 'Blwyddyn Darganfod' y cyngor fynd rhagddo yn 2019, gyda chefnogaeth digwyddiadau allweddol a datblygiadau mawr newydd yn yr ardal, rydym yn hyderus y gall busnesau twristiaeth edrych ymlaen at flwyddyn brysur arall."

Hysbyswyd y Gweithgor Craffu hefyd am y datblygiadau diweddaraf mewn perthynas â Rhaglen Datblygu Gwledig Abertawe, sy'n ceisio arwain eco-dwristiaeth a mynediad i gefn gwlad yn AoHNE Gŵyr a Mawr.

Elfen allweddol o'r rhaglen yw annog busnesau twristiaeth cynaliadwy a denu ymwelwyr newydd i'r ardal drwy raglenni ysgolion a thrwy alluogi mynediad at hawliau tramwy a'r 58 milltir o Lwybr Arfordirol Cymru sy'n amgylchynu penrhyn Gŵyr.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd, "Rhan o'n gweithgarwch yw annog ysgolion a grwpiau eraill sydd â diddordeb yn yr amgylchedd i ddod a gweld yr hyn sydd gan amgylchedd naturiol Abertawe i'w gynnig, o ran dysgu am fywyd gwyllt amrywiol yr ardal neu gymryd rhan mewn gwaith cadwraeth ymarferol."

Ychwanegodd,"Mae ein huchelgais i gefnogi twristiaeth leol gynaliadwy a lles preswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd wrth wraidd y Cynllun Datblygu Gwledig. Mae tystiolaeth gref yn dangos y gall cerdded neu fynd ar gefn beic wella iechyd meddwl ynghyd ag iechyd corfforol."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM