Chwilio'r wefan
English

Gwaith ar Ffordd y Brenin yn gwneud cynnydd tuag at benodi contractwr newydd

Mae gwaith gwerth £12m i drawsnewid Ffordd y Brenin a'i strydoedd cyfagos yn parhau i wneud cynnydd.

Kingsway130918

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn gweithio gyda'i bartner adeiladu, Partneriaeth Priffordd Abertawe, i sicrhau y gwneir cynnydd ar y prosiect pwysig hwn yn sgîl y prif gontractwr, Dawnus, yn mynd i'r wal.

Mae'r trefniad dros dro hwn wedi sicrhau y gwnaed cynnydd amlwg ar y safle cyn cytuno ar drefniad cytundebol newydd â phrif gontractwr yn ystod ail hanner y mis hwn.

Mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo ar Stryd y Berllan a Ffordd y Brenin er mwyn parhau i dirlunio a chreu llwybrau cerdded newydd i sicrhau nad yw mynediad i fusnesau a'r cyhoedd yn cael eu rhwystro yn dilyn cwmni Dawnus yn mynd i'r wal yn annisgwyl ym mis Mawrth.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Rwy'n ddiolchgar i swyddogion y cyngor a chontractwyr Partneriaeth Priffordd Abertawe sydd wedi gwneud gwaith pwysig dros yr wythnosau diwethaf.

"Bydd y gwaith yn parhau yn ddi-dor dan y contract newydd ac rydym yn parhau i drafod yr amserlen adeiladu â'r darpar prif gontractwr newydd. Y nod o hyd yw cwblhau'r rhan fwyaf o'r gwaith ar Ffordd y Brenin ei hun eleni, gan orffen y gwaith yn gynnar y flwyddyn nesaf.

"Ein prif ffocws yw penodi contractwr newydd cyn gynted ag y bo modd er mwyn i ni gyflawni'r cynllun adfywio angenrheidiol hwn ar gyfer Abertawe."

Fel rhan o'r cynllun, bydd Ffordd y Brenin Abertawe yn cael ei thrawsnewid yn barc dinesig a fydd yn cynnwys ardaloedd cyhoeddus newydd, parcdir wedi'i dirlunio, llwybrau beicio a ffordd gerbydau ddwyffordd, un lôn yn ogystal â chreu llwybrau cerdded lletach.

Mae'r newidiadau'n rhan o gynllun ehangach i adfywio canol y ddinas ac maent yn elfen hanfodol o gynlluniau Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Bydd y rhain yn arwain at greu swyddi ym mhentref digidol Ffordd y Brenin, gyda'r mwyafrif ar safle hen glwb nos Oceana.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM