Chwilio'r wefan
English

Cefnogaeth i ysgolion wrth i'r cyfnod cyn y cwricwlwm newydd ddod i ben

Darperir cefnogaeth i ysgolion yn Abertawe i'w helpu wrth lunio'r Cwricwlwm i Gymru newydd fel ei fod yn diwallu anghenion holl ddisgyblion y ddinas.

abc_blocks

Yr wythnos hon, datgelwyd fersiwn ddrafft o'r cwricwlwm newydd gan Lywodraeth Cymru â'r nod o godi safonau a lleihau'r bwlch cyflawniad, a dywedir mai dyma'r diwygiad mwyaf i ysgolion yng Nghymru ers degawdau.

O fis Medi 2022, bydd holl ddisgyblion ysgolion cynradd a disgyblion Blwyddyn 7 mewn ysgolion uwchradd yn dechrau dilyn y cwricwlwm newydd.

O fis Medi 2023 i fis Medi 2026, cyflwynir y cwricwlwm newydd i ddisgyblion o Flwyddyn 8 i Flwyddyn 11 mewn ysgolion uwchradd.

Datblygwyd y drafft yn ystod y tair blynedd diwethaf gan weithwyr proffesiynol yn y maes addysg drwy ysgolion arloesi mewn partneriaeth â chonsortia rhanbarthol, Estyn, Cymwysterau Cymru ac amrywiaeth o arbenigwyr eraill.

Lleolir tua 20 o'r 200 o ysgolion arloesi a gymerodd ran hyd yn hyn yn Abertawe ac mae hyn yn cynnwys ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd.

Yn ystod tymor yr haf, gofynnir i'r holl ysgolion, ynghyd â rhieni, prifysgolion a chyflogwyr, fynegi eu barn cyn i'r fersiwn derfynol gael ei chyhoeddi flwyddyn nesaf.

Meddai Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Rydym yn edrych ymlaen at gefnogi'n hysgolion wrth lunio'r Cwricwlwm i Gymru newydd.

"Yn ystod yr wythnosau i ddod, bydd swyddogion y cyngor yn gweithio gyda'n hysgolion i ddarparu adborth defnyddiol i Lywodraeth Cymru ar y cwricwlwm drafft a'r trefniadau asesu.

"Cyn i'r cwricwlwm newydd gael ei gyflwyno, bydd hefyd lawer o gyfleoedd i rieni, gofalwyr a'r gymuned ehangach yn Abertawe gael mwy o wybodaeth am sut mae'r cwricwlwm yng Nghymru'n newid.

"Dyma ddechrau'r daith yn unig a bydd ysgolion yn cynnal digwyddiadau cymunedol yn y cyfnod cyn i'r cwricwlwm gael ei gyhoeddi i hysbysu unrhyw un sydd â diddordeb."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM