Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn gofyn i'r cyhoedd: Sut allwn ni wneud y defnydd gorau o safleoedd arfordirol?

Mae Cyngor Abertawe'n gofyn i'r cyhoedd sut y dylid defnyddio sawl llain o dir y mae'r cyngor yn berchen arni yn eu tyb hwy.

Sketty_Lane

Mae'n debygol y gallai'r safleoedd arfordirol ddarparu hwb sylweddol tymor hir i gyfleoedd amser hamdden y gymuned a chynnig twristiaeth yr ardal.

Yn ogystal â hyn, mae'r cyngor yn gofyn i bartneriaid posib sut maent yn credu y gellir datblygu'r ardaloedd i wella'r glannau ar gyfer y cyhoedd.

Mae'r cyngor yn awyddus i glywed am syniadau ynghylch datblygu ystyriol a fyddai'n gwella'r bae yn hytrach na gor-ddatblygu neu adeiladau uchel.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'r cyhoedd yn aml yn dweud wrthym y dylai fod mwy o gyfleusterau iddynt ar hyd y glannau, ac yn enwedig ar y promenâd, rhwng canol y ddinas a'r Mwmbwls. Er enghraifft, maent yn sôn am atyniadau yn rheolaidd, megis siopau coffi, bwytai a chyfleusterau hamdden eraill.

"Mae'n amlwg bod busnesau o'r un farn gan y mynegwyd diddordeb mawr pan wnaethom farchnata prydles hen gaffi glan môr 360 y llynedd.

"Mae cyfle gan y cyhoedd a busnesau nawr i ddweud wrthym sut y gallwn ddefnyddio safleoedd eraill yn y modd gorau yn y blynyddoedd i ddod.

"Gall eu syniadau helpu'r promenâd i fod yn atyniad gwell, gan gynnal ei harddwch a'i gyfanrwydd amgylcheddol. Rydym am wella a gwarchod yr hyn sydd gennym felly rydym wir am gael syniadau sy'n ystyriol o'n bae bendigedig.

"Nid oes cynlluniau ar gyfer unrhyw rai o'r safleoedd hyn ar hyn o bryd felly rydym yn dechrau o'r dechrau ac rydym am glywed yr hyn sydd gan y cyhoedd a'r datblygwyr i'w ddweud; byddwn yn gwerthfawrogi sylwadau pawb yn fawr.

"Caiff yr holl syniadau eu hystyried wrth i ni weithio'n galed i adfer colledion mawr mewn cyllid gan y llywodraeth drwy gynhyrchu mwy o incwm o'n hasedau.

"Gallai'r ymarfer hwn arwain at ychwanegu hyd yn oed mwy o welliannau i'n prif atyniad, sef glan môr Abertawe, i ddenu, difyrru a chyflogi pobl."

Nid yw'r cyngor yn bwriadu gwerthu'r safleoedd ond mae ganddo ddiddordeb mewn clywed sut y gallai fwyafu incwm ohonynt yn nhyb partneriaid posib. Dyma'r safleoedd: tir ar ochr y Mwmbwls o dafarn y West Cross Inn; tir o gwmpas y ramp sglefrfyrddio, West Cross; Lido Blackpill; maes parcio Lôn Sgeti. Cynhwysir hefyd y rhan o gyrtiau tenis Langland a reolir gan Gyngor Abertawe o hyd.

Byddai'n well gan y cyngor glywed syniadau sydd ar raddfa fach ac sy'n cyd-fynd â'r amgylchedd lleol cyfagos - dim datblygiadau uchel.

Caiff unrhyw arian a wneir gan y cyngor ei ailfuddsoddi yng ngwasanaethau'r cyngor er lles preswylwyr lleol.

Er mwyn casglu syniadau, mae'r cyngor yn cyhoeddi Hysbysiad o Wybodaeth Flaenorol (PIN) ar borth caffael Llywodraeth Cymru, GwerthwchiGymru. Mae hwn ar gyfer partneriaid datblygu posib.

Disgwylir iddo hefyd lansio ymarfer ymgynghoriad cyhoeddus, gan ofyn i aelodau'r cyhoedd a sefydliadau lleol: "Pa fath o ddatblygiad ystyriol fyddai'n mwyafu potensial y safleoedd hyn i wasanaethau cenedlaethau'r dyfodol yn y modd gorau yn eich tyb chi?"

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Bydd yr ymarfer archwilio hwn yn profi'r farchnad mewn ffordd ochelgar; rydym ar gam hynod gynnar a bydd y broses gychwynnol hon yn canfod pa syniadau sydd gan y gymuned ar gyfer sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o'n tir er lles talwyr Treth y Cyngor. Ni wnaed unrhyw benderfyniadau eto.

"Caiff unrhyw syniadau a fynegir eu hystyried yn ofalus a, chyn i unrhyw beth gael ei wneud, byddai ymgynghoriad cyhoeddus trylwyr ynghyd â'r broses gynllunio fanwl arferol.

"Wrth i Abertawe nodi ei hanner canmlwyddiant fel dinas, mae'n bwysig ein bod yn parhau i edrych ymlaen at y dyfodol, gan ddeall dymuniadau'r cyhoedd a sut gallem fwyafu'r enillion ariannol o'n hasedau."

Dylai'r rheiny sy'n ystyried mynegi diddordeb e-bostio Lewis Hinds o'r cyngor - Lewis.Hinds@abertawe.gov.uk - cyn 7 Gorffennaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM