Chwilio'r wefan
English

Helpwch i newid bywydau yn ystod Pythefnos Gofal Maeth

Mae gofalwyr maeth yn Abertawe wedi bod yn trafod yr effaith gweddnewidiol maent wedi'i wneud ar fywydau ifanc ar gychwyn Pythefnos Gofal Maeth.

Claire Hyett-Evans

'Mae Maethu yn Newid Dyfodol Plant' yn thema'r ymgyrch eleni, sy'n cael ei gynnal rhwng 13 a 26 Mai, ac yn ô Nat Windle a Claire Hyett-Evans, sy'n ofalwyr maeth, mae hynny'n sicr yn wir yn eu hachos hwy.

Dywedodd Nat: "Cafodd geneth fach oedd ddim yn siarad nac yn cerdded ei lleoli gyda ni. Pan gafodd hi ei symud ymlaen i'w mabwysiadu, roedd hi'n hynod o hyderus, yn hoff o sgwrsio, ac yn canu ac yn dawnsio trwy'r adeg. Roedd hi'n werth chweil gallu gweld a bod yn rhan o'r cysylltiad rhyfeddol a ddatblygodd trwy'r broses fabwysiadu rhyngddi hi a'i theulu newydd".

Dywed llawer o ofalwyr mai maethu yw un o'r pethau gorau maent erioed wedi'i wneud ac mai cynorthwyo plant i gyflawni'r enillion bychan hynny yn aml yw'r peth sy'n dylanwadu fwyaf ar eu bywydau, ac yn eu helpu i newid hynt eu dyfodol.

Dywedodd Claire Hyett-Evans, sy'n ofalwr maeth: "Pan ddaeth ein bachgen bach cyntaf i aros gyda ni, ni allai gyfathrebu unrhyw un o'i anghenion. Fe wnaeth ni dreulio llawer o amser bob dydd yn ceisio datblygu ei leferydd. Roedd angen llawer o amynedd ac anogaeth i wneud hyn. Ni wnaf i fyth anghofio'r adeg honno pan ddaeth allan o'r gegin, tynnu godrau fy nghrys a dweud "sudd os gwelwch yn dda". Roedd yn wên o glust i glust ac roeddwn i mor falch ohono. Bydd yn fy rhyfeddu i bob dydd!"

Bob blwyddyn, bydd Cyngor Abertawe yn cefnogi Pythefnos Gofal Maeth trwy ddwyn sylw at Faeth Abertawe a'r angen am ragor o ofalwyr maeth - yn enwedig yn sgîl y cynnydd yn nifer y plant y mae arnynt angen lleoliadau maethu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Ar hyn o bryd, mae Maethu Abertawe yn chwilio am bobl o bob cefndir sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwr maeth - yn enwedig y sawl a all gynnig lleoliadau i fabanod, grwpiau siblingiaid, pobl ifanc yn eu harddegau, rhiant a phlentyn, a phlant sydd ag anghenion cymhleth.

Dywedodd y Cynghorydd Will Evans, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant (Pobl ifanc): "Mae prinder gofalwyr maeth yn Abertawe, felly rydym ni'n annog pobl i ystyried maethu a sut gallant wneud gwahaniaeth i fywyd person ifanc. Mae maethu yn hollbwysig - mae'n newid dyfodol plant a phobl ifanc yn llythrennol trwy gynnig sefydlogrwydd mewn amgylchedd cariadus a gofalgar. 

"Yn anffodus, mae mythau yn dal yn bodoli ynghylch pwy a all faethu a phwy na all wneud hynny. Ers blynyddoedd, mae pobl wedi coleddu'r farn ystrydebol mai dim ond y sawl sy'n briod, sy'n heterorywiol, sydd â phlant, sy'n berchen ar eu cartref eu hunain, sydd â chymwysterau neu sy'n gweithio, sy'n gallu maeth. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir o gwbl. Mae Maethu Abertawe yn croesawu ceisiadau gan amrywiaeth eang o bobl. Y cymhwyster pwysicaf un yw ymrwymiad i ofalu."

Ychwanegodd y Cynghorydd Elliott King, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant (Blynyddoedd Cynnar): "Mae plentyndod yn rhy fyr i'w wastraffu, a gall gofalwyr maeth helpu'r sawl sydd heb gael y cychwyn gorau, i gychwyn mwynhau eu bywyd. Trwy ddarparu sefydlogrwydd, diogelwch ac amgylchedd anogol i blant a phobl ifanc, gallant fynd ati i gyflawni eu potensial a thyfu'n oedolion y maent yn dymuno bod.

"Mae gennym ni ofalwyr maeth gwych sy'n hynod o ymrwymedig i sicrhau bod plant maeth yn cael amgylchoedd teuluol diogel.  Fodd bynnag, mae arnom ni angen rhagor ohonynt. Mae llawer o blant sy'n derbyn gofal yn rhan o grŵp o siblingiaid, ac yn ddelfrydol, nid ydym yn dymuno eu gwahanu, felly byddai'n wych gallu recriwtio rhagor o ofalwyr maeth a all sicrhau bod brodyr a chwiorydd yn aros gyda'i gilydd.

 "Os ydych chi'n credu bod gennych chi'r sgiliau a'r profiad perthnasol i ddod yn ofalwyr maeth, cysylltwch â Maethu Abertawe yn syth. Fe wnewch chi newid bywydau - mae ein gofalwyr maeth eisoes yn gwneud hynny."

Dewch i gwrdd â'r tîm maethu!
A allech chi weddnewid bywydau trwy gynnig cartref cariadus i blant a phobl ifanc? Os oes gennych chi ystafell sbâr ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn maethu, gallwch chi ddysgu rhagor am hynny mewn cyfres o ddigwyddiadau rhannu gwybodaeth sydd wedi'u trefnu i gefnogi Pythefnos Gofal Maeth. Dyma'r dyddiadau a'r lleoliadau:-

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Llun 13 Mai

12-4yp

Quadrant Abertawe

Dydd Llun 20 Mai

12-4yp

Quadrant Abertawe

Dydd Mercher 22 Mai

12-2yp

Tesco, Fforest-fach

Dydd Gwener 24 Mai

4yp-6yh

Tesco, Fforest-fach

Bydd y stondinau gwybodaeth amrywiol yn cynnig cyfle i chi holi'r tîm maethu i gael rhagor o wybodaeth am waith gofalwr maeth. 

Dywedodd Lisa Hartley, rheolwr Canolfan Siopa Quadrant: "Rydym ni wrth ein bodd yn cael croesawu Maethu Abertawe yn ôl i'r ganolfan. Mae hwn yn achos hynod o werth chweil a bydd y gweithwyr cymdeithasol yn gweithio'n galed iawn trwy gydol Pythefnos Gofal Maeth i hyrwyddo'r gwaith da a wneir ganddynt ym mhob cwr o'r ddinas. Trwy leoli eu hunain yn y ganolfan, bydd y tîm yn gallu sgwrsio â llawer o'n siopwyr, sydd bob amser yn ymateb yn gadarnhaol iawn.  Bob blwyddyn, bydd y stondin wybodaeth yn derbyn llawer o ymholiadau, ac rwy'n sicr y gwnaiff hynny ddigwydd unwaith eto eleni."

Bydd tîm Maethu Abertawe hefyd yn trefnu nosweithiau gwybodaeth rheolaidd sy'n cynnig gwybodaeth ynghylch maethu, yn cynnwys sgwrs (heb ymrwymo i unrhyw beth) â'r tîm ac â gofalwyr maeth. Cynhelir y sesiynau nesaf ddydd Mercher 15 Mai a dydd Mercher 22 Mai, rhwng 6 a 8yh, yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe.

Maethu Abertawe yw gwasanaeth maethu'r awdurdod lleol, a'i nod yw darparu lleoliadau rhagorol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Bydd gofalwyr maeth yn cael lwfans wythnosol, cymorth a hyfforddiant helaeth, a mynediad at wasanaethau tîm Maethu Abertawe, saith diwrnod yr wythnos.

Sefydlwyd ymgyrch maethu flynyddol fwyaf y Deyrnas Unedig, Pythefnos Gofal Maeth, gan         yr elusen genedlaethol, Rhwydwaith Maethu.

I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth eleni, trowch at www.fosterswansea.org.  I gael rhagor o wybodaeth am ddod yn ofalwr maeth, ffoniwch 0300 555 0111 neu 01792 533212.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM