Chwilio'r wefan
English

Arena Abertawe: Contractwyr ar fin mynd i'r safle

Bydd arena ddigidol Abertawe i 3,500 o bobl yn symud gam ymlaen yr wythnos hon

ArenaSouthToNorth

Disgwylir i gontractwyr gyrraedd y safle ar 15 Mai i baratoi at waith adeiladu a fydd yn creu cyfleuster o safon ar ran o faes parcio presennol Heol Ystumllwynarth, ger yr LC.

Wrth i gontractwyr gyrraedd y maes parcio yng nghanol y ddinas, byddwn yn colli rhai lleoedd parcio yn y maes parcio wrth i'r cynllun pwysig symud yn ei flaen.

Mae Cyngor Abertawe'n hyderus y bydd digon o leoedd parcio ar gael ger yr LC i ateb y galw'n hawdd gan fod oddeutu 1,800 o leoedd parcio o fewn pellter cerdded i'r LC.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Diolchwn i fodurwyr am eu dealltwriaeth wrth i'r cynllun adfywio mawr hwn fynd rhagddo.

"Wrth gyflawni'r gwaith cychwynnol, ni fyddwn yn gweld llawer o aflonyddwch i'r rhai sydd am barcio ger yr LC. Ni fydd y golled gychwynnol o'r 95 o leoedd cyntaf yn achosi gormod o drafferth ar gyfer modurwyr oherwydd bod nifer o leoedd gwag fel arfer ym maes parcio'r LC.

"Gall pobl barhau i barcio ym maes parcio'r LC yn ystod y cyfnod hwn, a bydd yr holl leoedd anabl yn dal i fod ar gael. Bydd Buckingham Group Contracting yn ceisio lleihau effaith y gwaith dros benwythnos gŵyl banc y Sulgwyn i greu mwy o leoedd parcio dros dro.

"Wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen yn ddiweddarach eleni byddwn yn cau maes parcio'r LC yn gyfan gwbl - er y bydd nifer tebyg o leoedd parcio ar gael pan fydd yr arena'n agor yn 2021.

"Bydd yn parhau i fod yn hawdd ymweld â'r LC, yr amgueddfa ac atyniadau eraill oherwydd bod digon o leoedd parcio ar gael ar draws y ffordd ym maes parcio aml-lawr Dewi Sant, ym maes parcio'r Santes Fair ar lefel y ddaear ac ym maes parcio aml-lawr y Cwadrant. Mae maes parcio Stryd Paxton gerllaw hefyd, yn ogystal â maes parcio East Burrows, ger yr hwylbont. Mae'r bysus Parcio a Theithio'n parhau i weithredu o safleoedd Ffordd Fabian a Glandŵr.

"Byddwn yn ei wneud yn hawdd i ymwelwyr a phobl sy'n dod i'r ddinas yn aml barcio yng nghanol y ddinas a chael eu harwain at atyniadau a busnesau lleol.

"Dyma ddechrau prosiect a fydd yn trawsnewid Abertawe ac rydym yn gwybod bydd miloedd o breswylwyr Abertawe ac ymwelwyr yn rhannu ein cynnwrf am y cyfleoedd a'r manteision a fydd yn dod o ganlyniad iddo."

Bydd y cynllun arena gwerth £120m - a elwir yn Gam Un Abertawe Ganolog - yn creu cartrefi, unedau masnachol, Sgwâr Digidol, parcdir ar thema'r arfordir, pont lydan i gerddwyr dros Heol Ystumllwynarth a channoedd o leoedd parcio newydd.

Cyngor Abertawe sy'n cyflwyno'r cynllun, a bydd y prif gontractwr Buckingham Group Contracting Ltd yn cyflawni'r gwaith adeiladu.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Mae'n gyfnod pwysig gan ein bod yn cyflwyno prosiect a fydd yn annog trawsnewid canol dinas Abertawe a'i lwyddiant ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Pan fydd Buckingham Group Contracting yn symud i'r safle, bydd yn dangos bod prosiect yr arena'n symud ymlaen. Mae'n bwysig i Abertawe, a bydd y cynlluniau'n dechrau dod yn fyw."

Mae'r cyngor a'i bartneriaid wedi bod yn siarad â phreswylwyr a chynrychiolwyr atyniadau ger safle'r arena. Mae'r rhain yn cynnwys yr LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Bydd Buckingham Group Contracting yn meddiannu 95 o 270 o leoedd parcio'r LC yr wythnos nesaf.

Bydd y gwaith cychwynnol dros y 10 wythnos nesaf yn cynnwys gosod palisiau diogelwch o gwmpas y rhan hon o'r maes parcio ac - o ddechrau mis Mehefin - bydd yn profi'r banc pridd hir ar hyd hen wal y rheilffordd sy'n gwahanu'r safle oddi wrth y Marina. Bydd y banc yn diflannu maes o law ond bydd y wal gerrig hanesyddol yn aros a bydd yn helpu cenedlaethau'r dyfodol i ddeall pwysigrwydd y rheilffordd i Abertawe yn y gorffennol.

Mae'r LC wedi cysylltu ag aelodau am y gwaith a pharheir i roi diweddariadau iddynt. Mae'r LC yn gweithio gyda'r cyngor mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i osod baneri gwybodaeth mewn meysydd parcio cyfagos.

Meddai Nic Beggs, Rheolwr Ardal Freedom Leisure, sef gweithredwyr LC Abertawe, "Dyma gyfnod cyffrous i ganol dinas Abertawe.  Bydd taith ein cwsmeriaid yn newid ond ar ôl cyfarfod â'r datblygwyr a Chyngor Dinas Abertawe, rwy'n siŵr y gallwn weithio gyda'n gilydd i sicrhau nad effeithir ar ein cwsmeriaid gan y datblygiad newydd hwn.

Meddai Steph Mastoris, Pennaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, "Bydd adeiladu'r arena ddigidol a'r atyniadau cysylltiedig yn gam enfawr ymlaen i Abertawe. Deallwn fod hyn yn golygu newid ac rydym yn hyderus y gallwn helpu ein hymwelwyr i fwynhau mynediad cyfleus i'r amgueddfa wrth i'r gwaith fynd rhagddo."

Disgwylir i'r prif waith contract ar Gam Un Abertawe Ganolog gael ei gwblhau ar ddechrau 2021.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM