Chwilio'r wefan
English

Coleg Adfer yn cynyddu cefnogaeth ar gyfer myfyrwyr

Mae gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd ac addysg yn Abertawe wedi dod at ei gilydd i lansio menter newydd yn y ddinas i gefnogi pobl wrth iddynt adfer o salwch meddwl.

Crest

Bydd Coleg Adfer yn agor yn CREST, sef hen Ganolfan Ddydd Cwmbwrla, a fydd yn helpu unigolion i arbenigo yn eu gofal eu hunain a datblygu'r sgiliau y mae eu hangen arnynt i ailadeiladu eu bywydau.

Agorwyd y Coleg Adfer cyntaf yn Lloegr dros 8 mlynedd yn ôl ac mae'r niferoedd wedi cynyddu'n gyflym a mabwysiadwyd yr ymagwedd hefyd mewn gwledydd eraill megis yr Alban, Iwerddon, yr Eidal, Awstralia a Siapan.

Maent yn sefydliadau addysg ffurfiol sy'n creu amgylchedd lle gall pobl â phrofiad go iawn o drallod meddyliol deimlo'n ddiogel a bod croeso iddynt a'u bod yn cael eu derbyn wrth i addysg fel ffordd o adfer gael ei darparu.

Bydd gwasanaethau cyflogaeth a gwasanaethau dydd presennol CREST, a gynhelir gan Gyngor Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, yn parhau yn ôl yr arfer.

Mae'r coleg yn brosiect ar y cyd rhwng CREST, defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl, Prifysgol Abertawe, Coleg Gŵyr a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Meddai'r Cynghorydd Mark Child, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Ofal, Iechyd a Heneiddio'n Dda, "Ers sefydlu CREST dair blynedd yn ôl mae pwyslais wedi bod ar adfer a chyfleoedd gwaith ac addysg yn y ganolfan.

"Wrth weithio gyda'n partneriaid, rydym yn barod i gymryd y cam nesaf wrth ddatblygu Coleg Adfer.

"Mae wedi'i gydnabod ers tro y gall unigolion sy'n profi anhwylderau iechyd meddwl gael eu rhwystro rhag derbyn cyfleoedd prif ffrwd megis cyflogaeth, swyddi, addysg a hyfforddiant, ac mae hyn wedyn yn arwain at ganlyniadau anfwriadol megis unigrwydd, eithrio cymdeithasol a dirywiad o ran iechyd meddwl a lles.

"Mae canolfannau dydd a chyfleoedd dydd wedi helpu i leihau rhai o'r anawsterau hyn ond ni all y rhain yn unig ddatrys y problemau.

"Yn CREST, bydd ein Coleg Adfer yn cefnogi unigolion sydd â phrofiad o anawsterau iechyd meddwl i fyw'r bywyd y maent am ei fyw a dod yn arbenigwyr yn eu gofal eu hunain."

Datblygir a chyflwynir pob cwrs yn y coleg gan bobl sydd wedi profi anawsterau iechyd meddwl a gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM