Chwilio'r wefan
English

300 yn ymateb i ymgynghoriad wrth i reolwr twristiaeth groesawu trafodaeth

Mae arweinwyr twristiaeth wedi croesawu ymgynghoriad ar sut gellid defnyddio sawl llain o dir sy'n eiddo i'r cyngor yn y dyfodol.

seafront_sites

Gofynnir i breswylwyr a busnesau am eu barn a'u syniadau ynghylch sut y gellid datblygu'r safleoedd, a erys dan berchnogaeth y cyngor, mewn modd ystyriol at ddibenion twristiaeth.

Er yr agorwyd yr ymgynghoriad, a gynhelir tan 10 Mehefin, dros y penwythnos yn unig, rydym wedi derbyn bron 300 o ymatebion.

Mae'r safleoedd yn cynnwys tir ar ochr y Mwmbwls o dafarn y West Cross Inn; tir o gwmpas y ramp sglefrfyrddio yn West Cross; Lido Blackpill; a maes parcio Lôn Sgeti.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae Bae Abertawe'n un o'r lleoliadau gorau a mwyaf poblogaidd yng Nghymru ond mae preswylwyr ac ymwelwyr â'r ardal yn dweud wrthym yr hoffent gael mwy o gaffis, bwytai a chyfleusterau eraill ar hyd y prom.

"Y llynedd, pan gaeodd hen gaffi 360, mynegodd 14 o fusnesau ddiddordeb mewn meddiannu'r eiddo felly mae'n amlwg bod galw masnachol hefyd.

"Rwy'n hynod falch o'r lefel o ddiddordeb yn yr ymgynghoriad hyd yn hyn a hoffwn annog unrhyw un sydd â diddordeb i ddweud ei ddweud.

"Ond hoffwn bwysleisio nad oes cynigion; cyfle yw hwn i ysgogi syniadau'n unig.

"Rydym am gael syniadau sy'n ystyried natur y bae a'n hamgylchedd naturiol bendigedig yn unig; ni fydd gor-ddatblygu nac adeiladau uchel. Rydym am wella'r hyn sydd eisoes gennym, nid ei ddifetha."

Mae twristiaeth ym Mae Abertawe gwerth mwy na £440 miliwn yn flynyddol ac mae'n cefnogi mwy na 5,000 o swyddi.

Meddai Stephen Crocker, Cadeirydd Twristiaeth Bae Abertawe, "Rwy'n credu y byddai cwpl o ddatblygiadau ystyriol a fyddai'n gwella'r cyfleusterau i ymwelwyr ar hyd y glannau'n denu mwy o bobl i Abertawe.

"Mae'n bwysig ein bod yn gwneud popeth y gallwn i wella'n hatyniadau wrth gynnal harddwch a chymeriad yr hyn sy'n gwneud ein cynnig twristiaeth mor arbennig.

"Rwy'n meddwl y bydd yn ddiddorol i weld pa awgrymiadau y bydd preswylwyr a busnesau'n eu cynnig. 

"Byddai'r datblygiadau cywir yn y lleoliadau cywir yn darparu swyddi a chyfleoedd i'n pobl ifanc ac yn gwneud y ddinas a'n glannau'n gyrchfan sydd hyd yn oed yn well."

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ewch i: www.abertawe.gov.uk/glanmorabertaw

Wedi'i bweru gan GOSS iCM