Chwilio'r wefan
English

Cynghorydd hir ei wasanaeth yn dod yn Arglwydd Faer Abertawe

Mae dau o'r cynghorwyr sydd wedi gwasanaethu Abertawe hwyaf bellach yn Arglwydd Faer ac yn Ddirprwy Arglwydd Faer y ddinas.

Peter Black and Mark Child

Cafodd y Cynghorydd Peter Black, CBE, aelod ward Cwmbwrla, ei urddo yn ystod seremoni arbennig yn adeilad hanesyddol Neuadd y Ddinas ddydd Gwener.

Fel Arglwydd Faer, bydd ganddo rôl ddinesig a seremonïol bwysig fel llysgennad swyddogol y ddinas ym mlwyddyn ei hanner canmlwyddiant.  Bydd ei flwyddyn o ddyletswyddau'n amrywiol ac yn cynnwys derbyn ymwelwyr pwysig a llywyddu dros ddigwyddiadau dinesig. Bydd hefyd yn codi arian ar gyfer achosion da lleol.

Ei ddirprwy eleni fydd y Cynghorydd Mark Child.

Cafodd y Cyng. Black ei eni a'i fagu yng Nghilgwri a symudodd i Abertawe ym 1978 lle'r oedd yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe, gan ennill gradd mewn Saesneg a Hanes.

Ef oedd Arweinydd Gwrthblaid Cyngor Abertawe gynt ac mae ef hefyd wedi gwasanaethu fel Cadeirydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Ym 1999, fe'i hetholwyd yn aelod Democrataidd Rhyddfrydol Cymru i Gynulliad Cymru, a oedd newydd ei sefydlu, fel aelod rhestr ar gyfer Gorllewin De Cymru.

Pan oedd yn Ddirprwy Weinidog dros lywodraeth leol yn ystod gweinyddiaeth clymblaid Llafur/Democratiaid Rhyddfrydol Cymru rhwng 2000 a 2003, roedd yn gadeirydd y Pwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau yn yr ail gynulliad, yna roedd yn aelod o'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol a'r Pwyllgor Cyllid.

Roedd hefyd yn aelod o Gomisiwn y Cynulliad gyda chyfrifoldeb am TGCh a Chynaladwyedd.

Collodd y Cyng. Black ei sedd yn Etholiad 2016 Cynulliad Cymru ac fe'i penodwyd yn Gadlywydd Ymerodraeth Prydain yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2017. Mae ef newydd gyhoeddi ei nofel gyntaf.

Meddai, "Mae'n anrhydedd anhygoel gwasanaethu pobl Abertawe fel Arglwydd Faer, yn enwedig eleni pan rydym yn dathlu ei hanner canmlwyddiant fel dinas. Mae'n fraint enfawr cael fy enwebu gan fy nghyd-gynghorwyr ac rwy'n edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous a phrysur o'm blaen.

Ychwanegodd, "Rwyf wedi byw a gweithio yn ne Cymru ac Abertawe ers ychydig dros 40 mlynedd ac eleni rwyf hefyd yn dathlu 35 mlynedd fel aelod o Gyngor Abertawe."

Caiff y Cyng. Black ei gefnogi yn ei rôl gan ei wraig, Angela, fel yr Arglwydd Faeres. Cyfarfu'r pâr yng Nghynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol ym 1997 lle'r oedd Mrs Black yn gweithio i S4C.

Mae pob Arglwydd Faer yn achub ar y cyfle i ddefnyddio'r swydd er mwyn mynd ati i godi arian ar gyfer elusennau sy'n bwysig iddo.

Eleni, bydd y Cyng. Black yn cefnogi tair elusen: Unity in Diversity, yr elusen sy'n ymdrin â digartrefedd Crisis a changen Abertawe o'r RSPCA yn Llys Nini.
Mae Unity in Diversity yn cynnal dwy sesiwn yr wythnos, gan ddarparu bwyd, cefnogaeth a chyfleoedd dysgu i geiswyr lloches a ffoaduriaid yn ardal Abertawe. Wedi'i lleoli yn yr hen Eglwys Ddiwygiedig Unedig ar Heol Caerfyrddin, mae'r elusen, a gynhelir yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr ymroddedig, wedi helpu dros 500 o bobl sy'n cynrychioli mwy na 40 cenedl a tharddiad ethnig ers iddi ddechrau bum mlynedd yn ôl.

Mae Crisis wedi'i sefydlu'n ddiweddar yn y YMCA yn Abertawe. Mae gwasanaeth Skylight De Cymru'n helpu pobl i ddianc rhag digartrefedd. Gall pobl ddysgu sgiliau newydd, ennill cymwysterau a gwella eu hiechyd a'u lles er mwyn cael swydd a llety.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM