Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn sicrhau partneriaid i helpu ar gyfer ystyried cynlluniau newydd ar gyfer Sgwâr y Castell

Bydd tîm datblygu o'r radd flaenaf yn helpu i greu gweledigaeth gyffrous newydd ar gyfer ardal Sgwâr y Castell yng nghanol dinas Abertawe.

CastleSquare200519

Gwahoddwyd timau proffesiynol gan Gyngor Abertawe i gyflwyno ceisiadau i lunio astudiaeth dichonoldeb ar gyfer y safle proffil uchel - ac mae cwmni Spider Project Management newydd ddechrau'r gwaith.

Cwmni eiddo ac adeiladu annibynnol yw Spider sy'n darparu gwasanaethau rheoli prosiectau o werth uchel.

Yn Abertawe, byddant yn gweithio gyda phartner dylunio, Acme, cwmni rhyngwladol o Lundain ag arbenigedd mewn cynllunio trefol a phensaernïaeth gyfoes.

Bydd gwaith y cwmni dros y misoedd nesaf yn ystyried sut y gellid trosglwyddo Sgwâr y Castell. Ffactor allweddol fydd sut y gallai gysylltu Ffordd y Brenin newydd sbon â datblygiad newydd Canol Abertawe, gan gynnwys ei arena ddigidol a'i ganolfan gynadledda.

Bydd y lleoliad yn parhau i fod dan berchnogaeth gyhoeddus a bydd yn parhau i fod yn brif ardal gyhoeddus canol y ddinas.

Mae'r gwelliannau a ystyrir yn cynnwys bwyty a reolir gan fusnes o Gymru, dyluniad cynaliadwy o safon a mwy o fannau gwyrdd i gydnabod hen erddi'r sgwâr.

Bydd yn aros yn gyrchfan drwy gydol y flwyddyn, sy'n addas ar gyfer digwyddiadau, defnyddiau dros dro, masnachol, tymhorol, cyfleoedd diwylliannol, chwarae anffurfiol a gweithgareddau.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Bydd astudiaeth dichonoldeb a dyluniad Spider yn dangos sut y gallai Sgwâr y Castell ar ei newydd wedd ategu adfywiad parhaus canol y ddinas.

"Nod y cam cyntaf fydd creu dyluniad a fydd yn efelychu swyn Gerddi'r Castell gwreiddiol ond y bydd yn ddigon hyblyg i gynnal digwyddiadau yn yr un modd â'r sgwâr presennol."

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym am gynyddu nifer y bobl sy'n gweithio ac yn byw yn Abertawe a denu cyflogaeth o safon. Mae'r Fargen Ddinesig gwerth £1.3bn yn helpu i gyflawni hyn, a byddai creu Sgwâr Gardd y Castell newydd yn garreg filltir sylweddol arall yn y broses o greu Abertawe sy'n fodern ac yn fywiog."

Meddai Cyfarwyddwr Spider,Adian Webb, "Mae Abertawe'n ddinas sy'n datblygu, ac mae cynlluniau adfywio cyffrous ar ddod. Rydym yn falch iawn ein bod yn chwarae rhan allweddol wrth ystyried sut y gellir trawsnewid lleoliad pwysig yng nghanol y ddinas."

Mae Spider ac Acme newydd ddechrau gweithio ar yr astudiaeth dichonoldeb. Bydd hyn yn cynnwys adolygiad cynhwysfawr o ardal Sgwâr y Castell ac yn rhoi golwg ar ddyfodol yr ardal.

Bydd y gwaith yn cynnwys astudiaethau technegol o'r safle, costau dangosol ar gyfer y gwaith archwilio ac ymchwil i ddeall pa weithredwyr o Gymru a fyddai'n addas ar gyfer y lle masnachol newydd.

Datblygir cysyniad dylunio cychwynnol gan ddefnyddio mewnbwn gan randdeiliaid lleol megis masnachwyr a phreswylwyr.

Bydd y cysyniad hwn yn cael ei gyflwyno ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ehangach. Bydd adborth y cyhoedd yn cyfeirio'r dyluniad terfynol; bydd trafodaethau dilynol yn gweld y cyngor yn gwneud penderfyniad terfynol ar y dyluniad a'r posibilrwydd o'i roi ar waith.

Llun Sgwâr y Castell fel y mae heddiw.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM