Chwilio'r wefan
English

Addysg Ddewisol yn y Cartref

Nod Cyngor Abertawe yw darparu arweiniad ar gyfer rhieni sy'n ystyried neu wedi dewis rhoi Addysg Ddewisol yn y Cartref (ADdC) i'w plant. Mae Cyngor Abertawe'n parchu ac yn derbyn hawl rhieni i addysgu eu plant gartref.

Yn y ddogfen hon, mae gan 'rhiant' yr un ystyr a geir yn Adran 576 Deddf Addysg 1996. O ganlyniad, mae'n cynnwys person sydd â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn a pherson sy'n gofalu am blentyn.

Mae Tîm Addysg Ddewisol yn y Cartref Cyngor Abertawe (TADdC) a sefydlwyd yn ddiweddar yn cydnabod ac yn parchu hawliau'r rhiant i addysgu eu plentyn yn y cartref. Bydd y TADdC yn ceisio datblygu perthnasoedd gweithio cadarnhaeol gyda rhwydweithiau addysgu cartref a bydd yn gweithio ar y cyd â rhieni ADdC er mwyn galluogi i blant gael y dewisiadau gorau mewn bywyd, a bydd yn ymdrechu i gefnogi plant a theuloedd drwy sicrhau bod plant yn arfer eu hawl i addysg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM