Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Addysg Ddewisol yn y Cartref - Darparu gwybodaeth a chefnogaeth

Yn ol y gyfraith, nid oes gorfodaeth gyfreithiol ar yr ALI i ddarparu unrhyw adnoddau i blant a phobl ifanc sy'n cael eu haddysgu yn y cartref.

Fodd bynnag, bydd yn:

  • darparu cyngor a chefnogaeth ynghylch materion cwricwlaidd
  • darparu gwybodaeth am sefydliadau sy'n cefnogi addysgwyr cartref
  • darparu gwybodaeth er mwyn cael mynediad at wasanaeth Gyrfa Cymru
  • darparu gwybodaeth am sut i gael mynediad at wasnanaethau cefnogi.

Awtistiaeth

Elusen yn y DU yw cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru ac mae'n cynnig cefnogaeth i bobl ag awtistiaeth (gan gynnwys syndrom Asperger) a'u teuluoedd. Mae gwefan CGA Cymru'n cynnwys popeth sydd ar gael ar wefan y dU am awtistiaeth, ac mae'n darparu gwybodaeth am wasanaethau a gweithgareddau yng Nghymru.

SNAP Cymru

Elusen Cymru gyfan i blant yw SNAP Cymru, ac mae ar gael i bawb sy'n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a phobl broffesiynol ar faterion sy'n ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau. Mae SNAP am ddim i deuluoedd ac mae'n cynnig gwybodaeth a chyngor diduedd a chywir am Gynllun Cefnogi Teuluoedd annibynnol.

Diben

Diben y canllawiau hyn yw cefnogi rhieni a Chyngor Abertawe wrth iddynt gyflawni eu cyfrifoldebau statudol ac i annog arfer da trwy nodi'n glir y safle deddfwriaethol, rolau a chyfrifoldebau'r awdurdod lleol a rhieni mewn perthynas a phlant sy'n cael eu haddysgu yn y cartref.

Mae'r ALI yn cydnabod bod llawer o ymagweddau at ddarpariaeth addysgol, nid model 'ysgol gartref' yn unig. Efallai nad yw'r hyn sy'n addas i un plentyn yn addas i blentyn arall, ond dylai pob plentyn gymryd rhan yn y broses ddysgu.

Mae'n bwysig bod yr holl bartion sy'n rhan o addysg ddewisol yn y cartref yn ymwybodol o'u rolau, eu hawliau a'y cyfrifoldebau. Ein polisi yw sicrhau bod yr holl ganllawiau'n glir, yn dryloyw ac yn hygyrch i rieni. Mae pob un o'n gweithdrefnau ar gyfer ymdrin a rhieni sy'n addysgwyr cartref a phlant yn deg, yn glir, yn gyson ac nid ydynt yn ymwthiol, ac mae hyn yn darparu sylfaen dda er mwyn datblygu perthnasoedd ymddiriedus.

Gallwch gael mwy o wybodaeth yn:

ElectiveHomeEducationTeam@swansea.gov.uk

www.autism.org.ukYn agor mewn ffenest newydd

www.snapcymru.orgYn agor mewn ffenest newydd

www.heas.org.ukYn agor mewn ffenest newydd

www.educationotherwise.orgYn agor mewn ffenest newydd

SwanseaHE@gmail.com

mae rhestr fwy cynhwysfawr ar gael yn yr Arweiniad i Rieni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM