Chwilio'r wefan
English
Family

Arweiniad Rhiant i Addysg Ddewisol yn y Cartref yn Abertawe

Nod Cyngor Abertawe yw rhoi arweiniad i rieni sy'n ystyried Addysg Ddewisol yn y Cartref (ADdC) i'w plant neu sydd eisoes wedi penderfynu arni. Mae Cyngor Abertawe yn parchu ac yn derbyn hawl rhieni i addysgu eu plant yn y cartref.

Mae addysg plant yn y cartref yn gyfrifoldeb mawr ar deulu ac mae'n mynnu ymrwymiad mawr o ran amser, amynedd ac egni oherwydd gallai gael goblygiadau mawr ar ddyfodol y plentyn.

Nod yr wybodaeth a geir yn y ddogfen hon yw amlinellu dyletswyddau cyfreithiol y rhieni hynny sy'n ymgymryd ag addysg eu plentyn, ynghyd a dyletswyddau'r awdurdod lleol (ALI).

Yn y ddogfen hon, ystyr 'rhiant' yw'r un ystyr a geir yn Adran 576 Deddf Addysg 1996. O ganlyniad, mae'n cynnwys person sydd a chyfrifoldeb rhiant dros blentyn a pherson sy'n gofalu am blentyn.

Mae Tim Addysgu Ddewisol yn y Cartref Cyngor Abertawe (TADdC) a sefydlwyd yn ddiweddar yn cydnabod ac yn parchu hawliau'r rhiant/gofalwr i addysgu eu plentyn yn y cartref. Bydd TADdC yn ceisio datblygu perthnasoedd gweithio cadarnhaol gyda rhwydweithiau addysgu cartref a bydd yn gweithio ar y cyd a rhieni ADdC er mwyn galluogi i blant gael y dewisiadau gorau ym mywyd, a bydd yn ymdrechu i gefnogi plant a theuluoedd drwy sicrhau bod plant yn arfer eu hawl i addysg.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Arweiniad ar Addysg Ddewisol Gartref - dogfen rhif: 202/2016 a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2017 sydd ar gael drwy'r ddolen hon:  gov.wales/education-skillsYn agor mewn ffenest newydd

A oes rhaid i blant fynd i'r ysgol?

Mae Deddf Addysg 1996 yn datgan mai dyletswydd y rhiant yw sicrhau bod darpariaeth addysgol ei blentyn yn 'addysg amser llawn effeithiol lsy'n addas i'w oedran, ei allu a'i gymhwyster, ac i unrhyw anghenion addysgol arbennig y gall fod ganddo.'

Dyletswydd rhiant i addysgu

O dan Adran 7 Deddf Addysg 1996, dylai rhieni pob plentyn o oedran ysgol gorfodol 'sicrhau bod y plentyn yn derbyn addysg amser llawn effeithlon sy'n addas i'w oedran, ei allu a'i gymhwyster ac i unrhyw anghenion addysgol arbennig y gallai fod ganddo nail ai drwy fynychu ysgol yn rheolaidd neu mewn ffordd arall.'

Rol yr awdurdod lleol

Amcan cyntaf yr Awdurdod Lleol yw helpu rhieni i lwyddo yn yr hyn maent wedi penderfynu ei wneud.

Hawliau plant a sut mae hyn yn berthnasol i Gyngor Abertawe

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) fel sail i'w holl waith dros blant a phobl ifanc. Mae Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 yn rhoi dyletswyddau ar Weinidogion Cymru i ystyried hawliau plant, fel y'u pennir yn CCUHP.

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae'r un weithdrefn yn berthnasol os oes gan eich plentyn ddatganiad AAA ac mae'n mynychu ysgol brif ffrwd.

Gwasanaethau sydd ar gael i blant a theuluoedd

Gall plentyn ADdC gael mynediad i wasanaethau cyffredinol megis Gyrfa Cymru, Tim am y Teulu (TAT), Info-Nationa, Gwasanaeth Cwnsela Exhange a gwasanaethau iechyd, sgrinio ac imiwneiddio o hyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM