Chwilio'r wefan
English

Llofnodi cytundeb newydd i wella twristiaeth yn Abertawe

Mae partneriaid yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector ar draws Abertawe wedi llofnodi cytundeb newydd i wella masnach twristiaeth ffyniannus yr ardal.

TourismMOU

Mae'r Memorandwm o Ddealltwriaeth (MoDd) yn ffurfioli partneriaeth weithio rhwng y sefydliad ar gyfer aelodau masnach twristiaeth, sef Twristiaeth Bae Abertawe, a Chyngor Abertawe.

Mae twristiaeth ym Mae Abertawe gwerth mwy na £447 miliwn yn flynyddol ac mae'n cefnogi mwy na 5,700 o swyddi.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'r ddogfen hon yn dathlu'r berthynas hir rydym wedi ei chynnal dros y blynyddoedd. Rydym yn credu mai dyma'r MoDd cyntaf o'i fath yng Nghymru.

"Mae'n cydnabod yr holl waith da y mae'r ddau sefydliad wedi'i wneud er mwyn rheoli a gwella'r ardal fel cyrchfan i ymwelwyr."

Meddai Steve Crocker, Cadeirydd Twristiaeth Bae Abertawe, "Mae twristiaeth yn chwarae rôl allweddol yn yr economi leol. Mae'n bwysig ein bod ni a'n haelodau - o'r sector preifat a'r trydydd sector - yn parhau i weithio gyda'r cyngor i gefnogi rheolaeth, datblygiad a hyrwyddiad Bae Abertawe."

Llofnodwyd y MoDd gan y Cyng. Francis Davies a Chapten Crocker yn ystod Diwrnod Rhanddeiliaid Twristiaeth blynyddol y cyngor yn Neuadd y Ddinas ar 15 Mai.

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Daw'r MoDd hwn ar yr un adeg ag ymgyrch a gydlynir gan y cyngor i ddathlu hanner canmlwyddiant Abertawe fel dinas.

"Cynhelir digwyddiadau o bob maint ar draws y ddinas. Bydd ein rhaglen o ddigwyddiadau mawr yn chwarae rôl sylweddol yn y dathliadau hyn. Er enghraifft, ychwanegir nodwedd arall i Sioe Awyr Cymru eleni â rhaglen o weithgareddau Gyda'r Hwyr. Bydd cyngherddau ym Mharc Singleton yn cynnwys Stereophonics, Jess Glynne a'r DJ Pete Tong. Bydd sioe lwyddiannus newydd Mal Pope, Calon Lân, yn dychwelyd i Theatr y Grand ac ym mis Medi, bydd digwyddiad poblogaidd Proms yn y Parc y BBC yn dychwelyd i Barc Singleton."

Llun Robert Francis-Davies o Gyngor Abertawe, chwith, a Steve Crocker o Dwristiaeth Bae Abertawe, yn llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng y ddau sefydliad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM