Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau am safle newydd ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg wedi'u cyflwyno

Cyflwynwyd cynlluniau am safle newydd ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg lwyddiannus â lleoedd ar gyfer disgyblion ychwanegol a chanolfan Dechrau'n Deg i gynllunwyr y cyngor.

Tirdeunaw_artist

Byddai'r adeiladau newydd o'r radd flaenaf ar gyfer YGG Tirdeunaw yn cael eu hadeiladu ar dir ger YGG Bryn Tawe ac, er y byddant o bosib yn rhannu'r cyfleusterau chwaraeon newydd a gwell, byddant yn aros ar wahân.

Mae YGG Tirdeunaw wedi'i lleoli ar hen safle Ysgol Uwchradd Daniel James ar Heol Ddu ar hyn o bryd.

Mae'r ysgol bresennol yn darparu 420 o leoedd amser llawn a 60 o leoedd meithrin ond nid yw'r adeiladau'n addas ar gyfer y nifer gynyddol o leoedd yn yr ysgol erbyn hyn.

Mae'r cais cynllunio llawn yn gofyn am ganiatâd i godi adeilad newydd a fyddai'n darparu lleoedd ar gyfer 525 o ddisgyblion amser llawn a 75 o leoedd meithrin ynghyd â menter Dechrau'n Deg.

Cwblhawyd ymgynghoriad helaeth â disgyblion, rhieni, staff a'r gymuned ehangach cyn y Nadolig a chyhoeddwyd hysbysiad statudol ym mis Ionawr a oedd yn nodi bwriad y cyngor i gynyddu nifer y lleoedd yn YGG Tirdeunaw.

Os bydd y cynlluniau'n cael eu cymeradwyo, ariennir yr ysgol newydd ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru dan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae nifer y disgyblion a addysgir trwy gyfrwng y Gymraeg yn ein hysgolion wedi bod yn cynyddu ers nifer o flynyddoedd.

"Mae'r cyngor yn ymrwymedig i ddiwallu'r angen cynyddol hwn ac roeddwn yn falch iawn bod cais cynllunio am adeilad ysgol newydd sbon ar gyfer YGG Tan-y-lan ar safle newydd yn y Clâs wedi'i gymeradwyo gan bwyllgor cynllunio'r cyngor yn gynharach y mis hwn.

"Os bydd ein cais am ysgol newydd ar gyfer YGG Tirdeunaw hefyd yn llwyddiannus, bydd 409 o leoedd ychwanegol ar gael mewn ysgolion cynradd Cymraeg yn Abertawe, yn ogystal â darpariaeth meithrin a Dechrau'n Deg gwell, pan fydd y ddau brosiect wedi'u cwblhau.

"Fel rhan o'n cyllideb, a gymeradwywyd ym mis Chwefror, mae gan y cyngor gynlluniau i fuddsoddi bron £150m mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn ystod y blynyddoedd nesaf er mwyn sicrhau bod gan ein plant a'n hathrawon fynediad at adnoddau o'r radd flaenaf, fel maent yn haeddu ei gael."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM