Chwilio'r wefan
English

Sioe Awyr Cymru yn argoeli i fod yn fwy nag erioed

​​​​​​Disgwylir i Sioe Awyr Cymru fod yn fwy ac yn well nag erioed yr haf hwn fel rhan o ddathliadau hanner canmlwyddiant Abertawe.

AirshowCrowds2018

Bydd dros 250,000 o ymwelwyr yn dod i bromenâd a glannau môr y ddinas ar gyfer penwythnos llawn cyffro ar 6 a 7 Gorffennaf.

Bydd mwy o arddangosiadau nag erioed o'r blaen gan gynnwys, am y tro cyntaf, arddangosiad arbennig nos Sadwrn.

Bydd sioe eleni hyd yn oed yn fwy arwyddocaol wrth iddi nodi 50 mlynedd ers i Abertawe dderbyn statws dinas.

Mae poblogrwydd Sioe Awyr Cymru wedi cynyddu o 75,000 o ymwelwyr yn y flwyddyn pan gafodd ei lansio i gynulleidfa o 250,000 y llynedd. Rydym yn disgwyl i fwy fyth o bobl ddod eleni, gan ddod â chyffro, arian a sylw i'r ddinas.

Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Abertawe.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae sioe awyr eleni'n argoeli i fod yn gyffrous iawn, gyda dychweliad rhai o'r hoff arddangosiadau ynghyd â rhai sy'n newydd.

"Bydd yn sioe wych ac yn un o ddigwyddiadau allweddol dathliadau ein hanner canmlwyddiant. Oherwydd y rhaglen ac ychwanegu'r Sioe Awyr Gyda'r Hwyr, rydym yn disgwyl cynulleidfa fwy fyth eleni.

"Mae pobl o Abertawe ac ymwelwyr o bob cwr o'r wlad yn dwlu ar y sioe awyr ac mae hi wedi dod yn un o'r digwyddiadau rhad ac am ddim gorau yn y DU.

"Mae'n parhau i ddatblygu o ran adloniant, nifer yr ymwelwyr a'r ardal mae'n ei chynnwys - ac mae hynny'n newyddion da i Abertawe fel dinas croesawgar, flaengar a modern."

Cynhelir y digwyddiad rhwng 10am a 6pm ar y ddau ddiwrnod. Cynhelir y digwyddiad newydd Gyda'r Hwyr ddydd Sadwrn rhwng 8.30am a 10.30pm; bydd yn cynnwys arddangosiad yn yr awyr gyda'r hwyr, parasiwtyddion, balwnau aer poeth sy'n tywynnu yn y nos a thân gwyllt fel uchafbwynt i'r digwyddiad.

Unwaith eto eleni, caiff rhan o Heol Ystumllwynarth ei chau dros y penwythnos i sicrhau amgylchedd diogel ar gyfer y nifer mwy o ymwelwyr. Mae'r ardal hon lle cynhelir y digwyddiad - fel y llynedd - yn galluogi nifer mawr o arddangosiadau ar y ddaear ac yn creu ardal i ymwelwyr symud yn ddiogel a heb berygl traffig. Cynhelir mynediad i gerbydau brys ar bob adeg.

Yn dilyn trafodaethau â Heddlu De Cymru, trefnwyd dargyfeiriadau a chyfleusterau parcio - a gwellwyd y cyfleuster parcio a theithio - i sicrhau y gall ymwelwyr gyrraedd y digwyddiad a chadw'r traffig i symud o gwmpas y ddinas.

Bydd busnesau canol y ddinas yn parhau ar agor.

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Mae'r sioe awyr mor boblogaidd erbyn hyn fel nad yw'r lle ar hyd y promenâd yn ddigon mawr i'w chynnwys bellach.

"Oherwydd nifer o resymau, mae angen lle helaeth ei faint i ymwelwyr fwynhau'r digwyddiad yn ddiogel ac, fel y llynedd, bydd rhannau o Heol Ystumllwynarth yn rhan o'r digwyddiad. Mae'n rhaid cau'r ffordd i draffig ar hyd rhan fer o'r ffordd er mwyn gallu cyflawni hyn yn ddiogel.

"Mae hyn yn golygu y gallwn ddefnyddio'r lle i gynnal y stondinau a'r arddangosiadau sydd wedi bod yn rhan bwysig o dwf y sioe awyr.

"Rydym am ledaenu'r neges nawr - ychydig wythnosau cyn y digwyddiad - fel y gall pobl ystyried y ffordd a gaiff ei chau dros dro a chynllunio'n briodol.

"Rydym yn gwybod y bydd hyn yn tarfu ar fodurwyr ond rydym wedi gwrando ar adborth o'r llynedd ac, o ganlyniad i hyn, bydd y ffordd ar agor i draffig sy'n mynd i'r gorllewin tan 12pm ddydd Gwener a bydd y ffordd ar agor i draffig sy'n mynd i'r dwyrain tan 10am ddydd Sadwrn.

"Mae hwn yn newid pwysig o'i gymharu â'r llynedd; bydd yn helpu i gadw'r traffig i fynd ddydd Gwener pan fydd yn brysur. Anogaf fodurwyr i gynllunio ymlaen llaw a chaniatáu amser ychwanegol ar gyfer eu teithiau."

Meddai Ditectif Brif Arolygydd Gareth Morgan, Heddlu De Cymru, "Mae gennym brofiad helaeth o blismona digwyddiadau mawr a'r brif flaenoriaeth i ni a'n asiantaethau partner yw sicrhau penwythnos diogel a chofiadwy."

  • Ddydd Gwener 5 Gorffennaf, bydd Heol Ystumllwynarth ar gau i'r gorllewin - i gyfeiriad y Mwmbwls - o ganol dydd rhwng cyffordd Ffordd y Gorllewin â Lôn Brynmill. Bydd dargyfeiriadau yn eu lle drwy Heol Caerfyrddin. Bydd hyn yn galluogi arddangoswyr a masnachwyr i osod eu stondinau ar y ffordd gerbydau i'r gorllewin. Bydd traffig ar Heol Ystumllwynarth yn gallu teithio i'r dwyrain tan fore dydd Sadwrn.
  • Dros y penwythnos, bydd Heol Ystumllwynarth ar gau i'r ddau gyfeiriad - rhwng cyffordd Ffordd y Gorllewin â Lôn Sgeti - o 10am ddydd Sadwrn i 5am ddydd Llun.
  • Cynhelir mynediad i'r Marina, Llyn Cychod Parc Singleton a Phrifysgol Abertawe drwy gydol y digwyddiad.

Meddai Mark Thomas, Aelod Cabinet y Cyngor dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae Heol Ystumllwynarth yn un o'n llwybrau prysuraf felly nid ar chwarae bach y daethpwyd i'r penderfyniad i'w chau ar gyfer y sioe awyr y llynedd. Dyma'r unig ddewis i ddiogelu'r miloedd lawer o ymwelwyr.

"Caeom y ffordd i'r ddau gyfeiriad y llynedd ar y dydd Gwener. Rydym wedi gwrando ar adborth gan y cyhoedd felly eleni byddwn yn cau llai o ffyrdd i wella llif y traffig ddydd Gwener.

"Mae ein tîm priffyrdd wedi gosod cyfres o ddargyfeiriadau i gadw'r traffig i symud dros y penwythnos.

"Rydym yn hysbysebu'r cau ffyrdd a'r dargyfeiriadau mor eang â phosib i alluogi modurwyr i gynllunio'u teithiau ymlaen llaw. Gobeithir y bydd hyn yn helpu i leihau tarfu ar y rheiny nad ydynt yn dod i'r digwyddiad ac yn gwella'r profiad i'r sawl a fydd yn bresennol."

Ar-lein www.sioeawyrcymru.com

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM