Chwilio'r wefan
English

Caswell yn arwain y ffordd at dwristiaeth hygyrch

Bydd un o draethau mwyaf poblogaidd Abertawe'n dod yn lle mwy croesawgar fyth i ymwelwyr y mae eu symudedd yn gyfyngedig iawn.

JohnBenKai

Bydd Bae Caswell yn elwa cyn bo hir o gyfleusterau newydd er mwyn rhoi mynediad i fwy o bobl i'w atyniadau naturiol.

Ei gyfleusterau Changing Places newydd fydd y cyntaf o'u bath ym mhenrhyn Gŵyr. Fe'u dyluniwyd yn benodol i bobl ag anableddau corfforol neu ddysgu dwys yn ogystal ag anableddau eraill sy'n cyfyngu ar symudedd yn ddifrifol.

Mae'r newyddbeth hwn - gan Gyngor Abertawe - yn adeiladu ar newyddion da diweddar arall oherwydd dyfarnwyd statws Baner Las 2019 i draethau Caswell, Langland a Phorth Einon yn ddiweddar.

Mae Gwobr y Faner Las wedi dod yn eco-label clodwiw y mae miliynau o bobl ledled y byd yn ymddiried ynddo. Bydd eleni'n fwy arbennig fyth oherwydd bod 2019 hefyd yn nodi hanner canrif ers i Abertawe dderbyn statws dinas.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Bydd y gwelliannau sydd ar ddod i Fae Caswell i'w croesawu, yn enwedig i'r rhai ag anabledd.

"Mae teclyn codi wedi'i osod ar nenfwd uned hunangynhwysol Changing Places, a cheir mainc newid, cawod a thoiled fel y gellir newid ac ymolchi mewn amgylchedd glân a diogel. 

"Bydd cadeiriau olwyn sy'n arnofio ar gael ar draeth Caswell i alluogi ymwelwyr anabl i fynd i mewn i'r dŵr."

Ariennir y gwelliannau hyn yn rhannol gan Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020. Ariennir hyn gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae'r cyngor yn gweithio gyda Surfability UK a busnesau twristiaeth lleol i gyflwyno'r prosiect hwn.

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Mae gan y cyngor ymrwymiad hirsefydlog i gyflwyno cyfleusterau Changing Places ac mae'r ymdrech ar y cyd hon yn enghraifft dda o weithio mewn partneriaeth rhwng timau amrywiol y cyngor sy'n rhan o'r cynllun a busnesau Caswell er mwyn ychwanegu ased cymunedol newydd.. Mae eisoes yn un o'r traethau mwyaf hygyrch - yn wych ar gyfer teuluoedd a syrffio.

"Mae traethau Gŵyr yn hanfodol bwysig i'n heconomi ymwelwyr; maent yn un o'r prif resymau y daw pobl yma.

"Mae buddsoddiad blynyddol yn helpu i sicrhau y gall pobl leol ac ymwelwyr fwynhau traethau glân, diogel a hardd drwy gydol y flwyddyn ac rydym yn falch o barhau i hedfan y baneri glas hyn."

Cadwodd marina Abertawe ei statws fel un o'r ychydig farinas Baner Las yng Nghymru eleni.

Derbyniodd Bae Bracelet y Wobr Arfordir Glas y mae mawr alw amdani. Mae'r wobr hon yn cydnabod trysorau cudd a chanddynt ansawdd dŵr rhagorol ac amgylchedd heb ei ddifetha ond nad oes ganddynt yr isadeiledd a'r rheolaeth ddwys sydd fel arfer yn gysylltiedig â chyrchfannau glan môr traddodiadol.  

Cymerwch gip ar ein gwedudalen traethau benodedig i gael rhagor o wybodaeth am ein detholiad gwych o draethau a baeau o gwmpas Bae Abertawe.

Llun: John Morrison, ar y chwith, mewn cadair olwyn sy'n arnofio sy'n debyg i'r rhai a fydd ar gael cyn bo hir ar draeth Caswell, a Kai Lewis mewn cadair olwyn traeth, gyda Ben Clifford o Surfability penrhyn Gŵyr.

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM