Chwilio'r wefan
English

Bae Abertawe yn esiampl o gludiant cynaliadwy i ymwelwyr

Mae prosiect marchnata digidol newydd yn ceisio hyrwyddo Bae Abertawe fel un o'r cyrchfannau twristiaid mwyaf blaenllaw yn y Deyrnas Unedig! Gyda gwefan newydd wych i'w gefnogi.

BayTransMark

Mae Bae Abertawe Heb Garyn mynd ati'n ddigidol i hyrwyddo twristiaeth fwy gwyrdd, gan annogymwelwyr i ddarganfodei arfordir trawiadol a'i gefnwlad wledig trwy ddefnyddio cludiant cyhoeddus, seiclo neu ar droed.

Mae'r wefan BayTrans yn torri tir newydd - nid yw'n rhoi 'gwybodaeth' yn unig - mae'n mynd ymhellach, mae'n hyrwyddo ein hardal anhygoel trwy roi gwybodaeth gynhwysfawram fysiau, cerdded, seiclo a thocynnau/apiau/amserlenni; ac yn annog pobl i fynd allan a mwynhau heb draffig!

Mae'r prosiect hwn yn fenter ar y cyd rhwng yr aelod-sefydliaid, Twristiaeth Bae Abertawe, a'r bartneriaeth cludiant cynaliadwy, BayTrans, wedi'i gefnogi gan Bartneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe, a'i ddatblygu ar y cyd gan John Davies o BayTrans a Dean Jeffery o Dwristiaeth Bae Abertawe.

Mewn digwyddiad arbennig heddiw (17 Mehefin) yng Nghanolfan Treftadaeth Gŵyr, bydd Mark Thomas, aelod cabinet Cyngor Abertawe ar gyfer Rheoli'r Amgylchedd ac Isadeiledd, yn lansio ochr yn ochr â rhes o fysiau, seiclwyr a cherddwyr. Dywedodd y Cyng. Thomas: 'Rwy'n llawn canmoliaeth i'r fenter sy'n arddangos y modd y bydd y rhwydweithiau cludiant cyhoeddus, seiclo a cherdded yn allweddol o ran tyfu'r farchnad ymwelwyr ac ehangu gorwelion hamdden ein dinasyddion. Mae'r Cyngor yn gefnogol o fysiau gwledig, yn enwedig ar y Gŵyr, ac yn arwain o ran datblygu seiclo a cherdded'.

Dywedodd Stephen Crocker, Cadeirydd Twristiaeth Bae Abertawe, 'Croesawaf y fenter hon, y mae disgwyl iddi ddenu mwy o ymwelwyr 'nawr y gwelir bod ardal yn hygyrch i bawb, ni waeth sut y maent yn teithio. Hoffwn ddiolch hefyd i bawb sydd wedi bod yn rhan o hyn ac sydd wedi gweithio mor galed i wireddu'r prosiect.'

Dywedodd Andrew Sherrington, Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni bysiau First Cymru, 'fel y prif gwmni bysiau ym Mae Abertawe, croesawaf y fenter hon, sy'n cysylltu ag ap gwybodaeth amser real ein cwmni, ac sy'n ffordd bwysig o annog pobl i newid i ddefnyddio dulliau teithio mwy cynaliadwy.'

Mae'r llefarydd ar gyfer Cerddwyr Abertawe, Richard Beale, 'yn falch iawn o gefnogi'r prosiect, a bydd y cyfegni rhwng cludiant cyhoeddus a cherdded, yn arbennig, yn helpu i agor y drysau i'r ardal a'i llwybr arfordir eiconig, yn ogystal â'i llwybrau eraill, i bawb'.  

Mae Nick Guy, Ysgrifenydd y grŵp ymgyrchu ar gyfer seiclo, Wheelrights, 'yn falch y bydd y fenter hon yn agor y drws i'r ardal anhygoel hon a'i chyfleoedd niferus ar gyfer seiclo'.

Mae'r prosiect hwn wedi cael cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM