Chwilio'r wefan
English

Asesiadau Strategol o'r Farchnad Dai CDLl

Mae'r dudalen hon yn darparu manylion am nifer o asesiadau ac arfarniadau sy'n ymwneud â'r ddarpariaeth tai.

Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn pennu gofyniad i Awdurdodau Cynllunio Lleol sicrhau bod digon o dir ar gael i ddarparu cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai. I ddangos hyn, mae Awdurdodau Cynllunio Lleol yn paratoi Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn mewn cydweithrediad â chynrychiolwyr adeiladwyr tai, darparwyr isadeiledd a chyrff eraill megis cymdeithasau tai.

PDF Document Astudiaeth Dichonoldeb Tai Fforddiadwy (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae'r astudiaeth hon yn edrych ar oblygiadau posib darparu tai fforddiadwy ar ddichonoldeb datblygiadau tai. Asesiad strategol yw hwn ac nid yw'n ceisio profi dichonoldeb safleoedd penodol. Fodd bynnag, mae'n nodi trothwyon a thargedau priodol ar gyfer darpariaeth tai o fewn gwahanol ardaloedd yn Ninas a Sir Abertawe.

PDF Document Banc Tir ar gyfer Tai a Thir a Ddatblygwyd o'r Blaen (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Asesiad o leoliad, ansawdd a'r math o dir a ddatblygwyd o'r blaen (PDL) sydd ar gael yn y sir a'i botensial i ddarparu ar gyfer datblygu dros gyfnod y CDLl. Y prif amcan yw asesu i ba raddau y mae Dinas a Sir Abertawe'n gallu diwallu ei hanghenion twf drwy ddefnyddio tir a ddatblygwyd o'r blaen. Bydd deall nifer y safleoedd PDL addas yn helpu i ganfod nifer y dyraniadau tir glas y bydd eu hangen fel rhan o strategaeth datblygu'r CDLl.

PDF Document Asesiad Marchnad Dai Strategol Drafft (PDF, 8MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Astudiaeth drawsffiniol o sut mae ardaloedd marchnad dai Bae Abertawe'n gweithredu. Ei diben yw darparu sail ar gyfer llunio polisïau tai a chynllunio drwy ystyried nodweddion y farchnad dai, sut mae ffactorau allweddol yn cydweithio a graddfa debygol y newid o ran anghenion a galw am dai. Fe'i paratowyd ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM