Chwilio'r wefan
English

Model trafnidiaeth strategol a phrosiect asesu Abertawe

Yn 2014, comisiynodd y cyngor yr ymgynghorwyr Arup i ddatblygu model trafnidiaeth strategol ar gyfer y sir a chynnal asesiad gan ddefnyddio model effaith trafnidiaeth cynigion y CDLl.

Amcanion allweddol y comisiwn oedd:

  • Datblygu model trafnidiaeth aseiniad priffyrdd strategol dilys sy'n ymwneud â phrif ardal drefol Abertawe gan ddefnyddio meddalwedd 'VISUM'
  • Trosglwyddo'r model i'r cyngor er mwyn iddo'i ddefnyddio fel offeryn asesu i arwain a chyfeirio ei strategaethau trafnidiaeth a datblygu yn y dyfodol.
  • Defnyddio'r model i brofi effaith trafnidiaeth ar gynlluniau a chynigion datblygu yn y dyfodol a amlinellir yn Strategaeth a Ffefrir y CDLl a'r Cynllun Adnau drafft;
  • Nodi ac asesu ymyriadau trafnidiaeth strategol (gwelliannau i ffyrdd, cludiant cyhoeddus, teithio cynaliadwy) a phrofi'r rhain yn y model.
  • Argymell y pecyn priodol o ymyriadau angenrheidiol i liniaru effaith trafnidiaeth y cynigion

Mae'r asesiad o drafnidiaeth strategol yn darparu tystiolaeth dechnegol gefndir allweddol i ddangos pa mor gadarn y mae'r CDLl, yn enwedig o ran mesur effaith y cynigion ar y rhwydwaith trafnidiaeth a dangos addasrwydd y safleoedd arfaethedig.  Yr hyn sy'n hollbwysig yw bod y model yn profi effaith gyfunol datblygiadau arfaethedig yn llawer mwy cywir nag y gall asesiadau trafnidiaeth a gynhelir gan hyrwyddwyr safle gwahanol eu gwneud.

Mae model trafnidiaeth strategol a chomisiwn asesu Abertawe wedi'u cwblhau. I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch y Tîm Cynllunio Strategol ar 01792 635081.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM