Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau diweddaraf ar gyfer Stryd y Gwynt newydd i'w hystyried

Mae cynlluniau i ailfodelu un o strydoedd mwyaf poblogaidd Abertawe ar gyfer adloniant yn barod i symud ymlaen i'r cam nesaf.

Old Council Logo

Mae Cyngor Abertawe'n edrych ar gynigion i ailddatblygu Stryd y Gwynt a'i gwneud yn fwy croesawgar i'r miloedd o bobl sy'n ymweld â'r llu mawr o dafarndai a bwytai ar hyd y stryd.

Gallai'r cynllun newydd gynnwys newid Stryd y Gwynt yn stryd unffordd, gan wneud gwell defnydd o'r palmentydd fel y gellir darparu mwy o ardaloedd eistedd.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae Stryd y Gwynt yn rhan bwysig o ganol ein dinas ac mae busnesau lleol a'r cyngor am weld gwelliannau yn y lleoliad."

O ganlyniad i astudiaeth dichonoldeb, mae tri opsiwn wedi derbyn graddfa 'Efydd, Arian neu Aur' yn seiliedig ar gostau, ac mae cynghorwyr bellach yn cymeradwyo cynlluniau er mwyn bwrw ymlaen â'r opsiwn aur.

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Dyma gynllun adfywio cyffrous a fydd yn cynnwys mwy o fuddsoddiad sylweddol yng nghanol ein dinas - gan helpu i ddenu mwy o bobl i'r ddinas a rhoi hwb i fusnesau lleol."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM