Chwilio'r wefan
English

Gwaith i foderneiddio ysgol gynradd boblogaidd yn dechrau yn ystod gwyliau'r haf

Bydd gwaith i adnewyddu rhan o ysgol gynradd boblogaidd yn Abertawe'n dechrau yn ystod gwyliau'r haf gan gynnwys estyniad ystafell ddosbarth newydd.

Seaview_Primary

Bydd y buddsoddiad yn Ysgol Gynradd Seaview yn Mayhill yn gwella'r amgylchedd dysgu i ddisgyblion ac yn lleihau maint dosbarthiadau babanod.

Gwnaeth Cyngor Abertawe gais llwyddiannus i gael cyllid ar gyfer y cynllun gan Lywodraeth Cymru.

Bydd holl ystafelloedd dosbarth yr ysgol sydd eisoes yn bodoli yn cael eu hailfodelu'n fewnol a chaiff estyniad ystafell ddosbarth newydd ei hadeiladu.

Dywedodd y Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae hyn yn newyddion gwych ar gyfer disgyblion a staff Seaview ac rwy'n ddiolchgar iawn i'n cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru am eu cefnogaeth.

"Bydd y gwaith yn gwella'r amgylchedd dysgu yn yr ysgol ac yn ehangu arno ac yn parhau i godi safonau."

Gwnaeth y cwmni lleol, TAD Construction Ltd, gynnig llwyddiannus am y gwaith ac fe'i penodwyd yn brif gontractwr.

Bydd yn gweithio'n agos gyda thîm arweinyddiaeth yr ysgol i sicrhau cyn lleied â phosib o aflonyddwch pan fydd disgyblion yn dychwelyd i Ysgol Gynradd Seaview ar ôl y gwyliau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM