Chwilio'r wefan
English

Gwaith gwerth £45 miliwn i drawsnewid adeilad nodedig yn Abertawe bron wedi'i gwblhau

Disgwylir i un o brosiectau adeiladu trawsnewidiol mwyaf canol dinas Abertawe gael ei gwblhau yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.

OldwayHeightJune2018

Unwaith y bydd ar agor ar gyfer y flwyddyn brifysgol newydd, bydd Canolfan Oldway, adeilad ar y Stryd Fawr sy'n werth £45 miliwn, yn gartref i fwy na 550 o fyfyrwyr.

Mae datblygiad y bloc 13 llawr trawiadol yn adlewyrchu cynlluniau adfywio Cyngor Abertawe a fydd yn arwain at lawer mwy o bobl yn byw yng nghanol y ddinas.

Fe'i datblygwyd gan Ganolfan Oldway Abertawe, sy'n rhan o Midos Group, ac mae WRW Construction yn gyfrifol am y gwaith trawsnewid wrth i Omnia Space reoli'r prosiect.

Aeth Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, ar daith o'r adeilad wedi'i ailwampio heddiw.

Meddai, "Mae'n wych gweld prosiect sylweddol o'r fath yn dwyn ffrwyth mewn lleoliad allweddol megis hwn.

"Bydd y rheiny sy'n byw yno'n helpu canol ein dinas i ffynnu, yn gwario'u harian mewn busnesau lleol ac yn dod â bywyd newydd a bywiogrwydd i'r ardal.

"Mae lletyau eraill i fyfyrwyr wedi'u cynllunio mewn lleoliadau cyffrous eraill yng nghanol y ddinas ynghyd â chartrefi newydd ar gyfer pobl broffesiynol, teuluoedd ac eraill."

Meddai Wendy Fidler, rheolwr gosod llety i fyfyrwyr Omnia Space, "Mae ein llety moethus newydd i fyfyrwyr yn Abertawe'n agos at lawer o gyfleusterau'r brifysgol ac atyniadau lleol, megis siopau a darparwyr bwydydd, diodydd a hamdden yng nghanol y ddinas.

"Mae gan yr eiddo lawer o nodweddion gwych, gan gynnwys ystafell gemau, ystafell sinema, gwasanaeth porthor 24 awr a llawer mwy.

"Mae Abertawe'n ddinas sy'n llawn golygfeydd hardd ac mae ynddi ddigonedd o bethau i'w gwneud. Nid yr amwynderau'n unig sy'n denu myfyrwyr, bydd ein dyluniad modern a graenus hefyd yn brif atyniad.

"Mae eisoes galw mawr am y llety hwn."

Mae Omnia Space yn rhan o Omnia Property Group, sy'n gweithio ar draws pob maes o'r farchnad eiddo gan gynnwys swyddfeydd wedi'u gwasanaethu, rheoli blociau, eiddo masnachol a gosod eiddo preswyl.

Meddai Robert Williams, cyfarwyddwr prosiect WRW Construction, "Bwriedir agor Canolfan Oldway fel a gynlluniwyd ar ddechrau tymor hydref y brifysgol yn 2019.

"Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda'n cleient a thîm y prosiect ar un o adeiladau nodedig Abertawe. Rydym yn falch o fod wedi chwarae rhan wrth adfywio canol dinas Abertawe."

Meddai Moses Schreiber, un o gyfarwyddwyr y buddsoddwr a'r datblygwr, Canolfan Oldway Abertawe, sy'n rhan o'r Midos Group, "Rydym yn disgwyl i'r datblygiad hwn ddatgloi llif o fuddsoddiad yn Abertawe.

"Mae ein cynllun wedi'i ddylunio i gyflwyno profiad o safon a rhoi hwb i atyniad y ddinas fel cyrchfan astudio. Mae Cyngor Abertawe'n rhagweithiol ac yn ystyriol o fusnesau - ac rydym yn disgwyl i'r ddinas barhau i dyfu."

Mae cwmnïau eraill sy'n gweithio ar y datblygiad 187,000 troedfedd sgwâr yn cynnwys WRW, Broadfield Project Management a Lawray Architects.

Mae Canolfan Oldway gyferbyn â phrif orsaf drenau'r ddinas a funudau'n unig o ganolfan fanwerthu'r ddinas a champws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Codwyd yr adeilad yn y 1970au cynnar ac fe'i defnyddiwyd fel swyddfa ond, yn ystod y blynyddoedd diweddar, ychydig o denantiaid oedd ynddo.

Meddiannodd Canolfan Oldway Abertawe'r adeilad ym mis Medi 2015 a dechreuwyd ar y gwaith adeiladu i'w drawsnewid ym mis Tachwedd 2017.

Bydd ganddo 556 o unedau gyda chymysgedd o lety clwstwr a stiwdio gan roi hwb i nifer y myfyrwyr yn Abertawe sy'n gallu byw mewn llety a adeiladwyd at y diben.

Bydd yn cynnig golygfeydd trawiadol dros y ddinas a'r arfordir. Mae'r datblygiad yn cynnwys iard breifat gyda lle i storio beiciau ac ardaloedd cymunedol penodol i annog gweithio ar y cyd a chymdeithasu.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Bydd llety i fyfyrwyr a adeiladwyd at y diben yn helpu i ddod â bywiogrwydd i ganol y ddinas.

"Yn ychwanegol, bydd yn helpu i leihau'r galw am addasu tai amlfeddiannaeth mewn cymunedau lleol cyfagos.

"Mae'r llety newydd i fyfyrwyr yn rhan yn unig o gymysgedd o lety, siopau, bwytai ac atyniadau hamdden newydd sy'n cael eu creu yng nghanol newydd ein dinas."

Mae Abertawe'n destun y rhaglen drawsnewid fwyaf ers 70 o flynyddoedd; mae nifer o brif safleoedd adeiladu bellach yn weithredol. Bwriad hwn yw gwella'r ddinas yn sylweddol i breswylwyr, creu miloedd o swyddi newydd a chynhyrchu cyfleoedd newydd.

Drwy'r gwaith adfywio a Bargen Ddinesig Bae Abertawe, bydd yr economi'n cael ei hybu a'r weledigaeth yw dod â swyddi newydd o safon, ac sydd â chyflog da, i'r ardal.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM