Chwilio'r wefan
English

Cydlynydd Dros Dro Byw'n Annibynnol (am 10 mis) (dyddiad cau: 20/09/19)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn. Gyda'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Newydd, daw pwyslais cryfach fyth ar Ddewis, Rheolaeth a Hyblygrwydd, gan roi'r unigolyn yn y canol wrth gynllunio ei gymorth. O ganlyniad, rydym yn gweld llawer mwy o ddefnydd ar daliadau uniongyrchol, a hynny'n bennaf oherwydd yr hyblygrwydd a'r rheolaeth y mae'r rhain yn eu cynnig i bobl.

Teitl y swydd: Cydlynydd Byw'n Annibynnol
Rhif y swydd: PE.65933
Cyflog: £21,166 - £23,836 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Cydlynydd Byw'n Annibynnol (PE.65933) (PDF, 875KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.65933

Dyddiad cau: 5.00pm, 20 Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Mae'r Tîm Byw'n Annibynnol yn gweithio'n uniongyrchol gyda chleientiaid i hwyluso dewis, llais a rheolaeth, gan hyrwyddo cymaint o annibyniaeth ag y bo modd a gwella lles wrth gynllunio gofal unigol. Wrth wneud hynny, rydym yn cefnogi unigolion i sefydlu pecyn taliadau uniongyrchol a dod o hyd i'r cymorth sy'n addas ar eu cyfer.

Gyda phoblogaeth gynyddol o dderbynwyr taliadau uniongyrchol, mae arnom angen rhywun sydd wedi'i gymell a fydd yn helpu i hyrwyddo'r defnydd ar daliadau uniongyrchol ar draws y gwasanaethau cymdeithasol a'r gymuned ehangach yn ogystal â rhoi cymorth parhaus i unigolion a staff gwaith cymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys darparu cyngor, arweiniad a chymorth diduedd i dderbynwyr taliadau uniongyrchol newydd yn ogystal â rhoi cymorth parhaus i rai sy'n bodoli eisoes.

Byddwch yn feddyliwr brwdfrydig a chreadigol sy'n gallu gweithio mewn ffyrdd arloesol, gan ddarparu syniadau da ynghylch hysbysebu a marchnata, cynorthwyo pobl i recriwtio a dod o hyd i'r gofal cywir ar eu cyfer.

Rydym yn chwilio am rywun trefnus, sydd â gwybodaeth TG gref yn ogystal â sgiliau cyfathrebu ardderchog, ac sy'n gallu gweithio'n sensitif gydag unigolion, gweithwyr cymdeithasol, darparwyr allanol a sefydliadau partner.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod mewn sefyllfa flaengar o ran trawsnewid a diwygio gwasanaethau a galluogi pobl i 'gael y bywyd a'r gofal y maent yn eu dymuno, nid gwasanaeth nad ydynt am ei gael '.

Swydd dros dro yw hon. Rhoddir ystyriaeth ymlaen llaw i'r rhai sy'n cael eu hadleoli.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM