Chwilio'r wefan
English

Gwaith gwella tagfa ddrwg-enwog yng nghanol y ddinas i leihau ciwiau

Bydd gwaith gwella traffig mawr er mwyn lleihau ciwiau yn ardal tagfa draffig yn Abertawe'n dechrau'n hwyrach eleni.

Sicrhaodd Cyngor Abertawe gyllid trwy Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru er mwyn cyflwyno'r newidiadau i'r gyffordd sy'n cysylltu Heol Vivian, Broadway, Heol y Cocyd a Heol Townhill.

Mae peirianwyr traffig y cyngor wedi amcangyfrif y gallai amserau aros ar y gyffordd honno bedwaru yn y dyfodol os na fydd yn cael ei newid.

Bydd y cynllun yn cynnwys gosod signalau traffig yn lle'r dau gylchfan bach sydd yno ar hyn o bryd.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Yn ystod y cyfnodau prysuraf, mae'r gyffordd yn brysur iawn ac yn llawn traffig.

"Gan fod llawer o gerbydau'n ei defnyddio, gan gynnwys cludiant cyhoeddus, rydym wedi creu dyluniad gwell ar gyfer y gyfnewidfa a fydd yn lleihau tagfeydd, cynyddu nifer y cerbydau a all ddefnyddio'r gyffordd a bydd hefyd yn cyflymu amserau teithio ar gludiant cyhoeddus.

"Mae'r asesiad modelu traffig a gynhaliwyd gan ein peirianwyr yn awgrymu y bydd amserau aros modurwyr bedair gwaith yn hirach nag ydynt ar hyn o bryd os na fyddwn yn newid y drefn ac ni fydd modurwyr yn derbyn hyn yn y dyfodol."

Bydd gwelliannau eraill yn cynnwys cyffordd newydd â signalau ar gyffordd Heol Tŷ Coch/Heol Glanmor, a reolir gan gylchfan bach ar hyn o bryd.

Disgwylir i'r gwaith gymryd oddeutu 24 o wythnosau a bydd yn dechrau'n hwyrach eleni.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Mae'r llwybr rydym yn ei wella'n brif lwybr i bobl sy'n teithio i'r gogledd ac i'r de o'r ddinas.

"Mae'r llwybr yn arwain at gyrchfannau poblogaidd megis y brifysgol, Ysbyty Singleton, Coleg Gŵyr, yn ogystal â nifer o fusnesau lleol.

"Mae ein Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gennym yn ddiweddar hefyd yn golygu bod angen i ni wella'n rhwydwaith priffyrdd er mwyn cyflawni cynigion datblygu yn y dyfodol.

"Rwy'n hyderus y bydd pobl sy'n defnyddio'r gyfnewidfa hon yn gyson yn croesawu'r newidiadau arfaethedig gan eu bod eisoes wedi profi amserau aros hir ar y ffyrdd cyfagos."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM