Chwilio'r wefan
English

Cyllideb y cyngor ar y trywydd iawn er gwaethaf galw cynyddol am wasanaethau

Yn ôl adroddiad a welwyd gan y Cabinet, mae cyllideb Cyngor Abertawe mewn sefyllfa dda i fynd i'r afael â heriau megis caledi a galw cynyddol am wasanaethau dros y flwyddyn sydd ar ddod.

Old Council Logo

Mae diweddariadau am berfformiad ariannol y cyngor yn cael eu cyflwyno i'r Cabinet bob tri mis, ac mae'r adroddiad diweddaraf yn awgrymu y bydd y cyngor yn bodloni ei ddisgwyliadau cyllidebol eleni.

Bydd gorwario arfaethedig o £3.4 miliwn, sy'n deillio'n rhannol o bwysau'r galw cynyddol am wasanaethau i oedolion hŷn a phlant diamddiffyn, yn cael ei fodloni gan arian gwerth £7 miliwn o gronfa wrth gefn. Bydd gweddill y gronfa'n cael ei chadw yn ôl er mwyn gallu talu costau annisgwyl neu unrhyw orwariant dros y misoedd nesaf.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, "Gan edrych yn ôl ar adroddiad y llynedd a oedd yn rhagweld diffyg o £9 miliwn yn ystod y chwarter cyntaf, mae adroddiad eleni'n awgrymu y bydd yr arbedion sylweddol a doeth a wnaed ers hynny'n ein rhoi mewn sefyllfa weddol dda i fynd i'r afael â heriau parhaus megis caledi a Brexit."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM