Chwilio'r wefan
English

Contractau newydd i roi hwb i ofal cartref

Cyflwynir gwelliannau i'r gofal a'r gefnogaeth a ddarperir i rai pobl yn Abertawe yn eu cartrefi eu hunain fesul cam o fis Hydref.

Dylai'r newidiadau hefyd helpu i gynyddu'r gefnogaeth sydd ar gael fel y gall mwy o bobl aros yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain wrth iddynt fynd yn hŷn.

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn edrych ar ffyrdd o gryfhau gofal cartref i sicrhau bod digon o ddarparwyr yn darparu gwasanaethau mewn cartrefi ym mhob ardal o'r ddinas a bod gan y system ddigon o staff i ymdopi â chynnydd mewn galw oherwydd poblogaeth sy'n heneiddio.

Yn dilyn ymgynghoriad helaeth â defnyddwyr gwasanaeth ac asiantaethau partner i ddarganfod yr hyn sy'n gweithio'n dda a'r hyn y gellid ei wella, mae'r cyngor wedi aildendro contractau a bydd y rhain ar waith yn yr hydref.

Dyfarnwyd contractau newydd mewn lleoliadau agosach, gyda'r nod o leihau pa mor bell y mae gofalwyr yn teithio rhwng cleientiaid a sicrhau bod digon o ddarpariaeth mewn ardaloedd gwledig yn ogystal â'r rheiny sy'n byw yn y ddinas.

Ni fydd y mwyafrif o bobl sy'n derbyn gofal cartref yn gweld unrhyw newidiadau o ran eu darparwyr.

Mae cynlluniau ar waith i sicrhau bod y broses drawsnewid yn llyfn ar gyfer y bobl hynny a fydd yn newid darparwyr er mwyn sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu a bod y gofal maent yn ei dderbyn yn cael ei wella.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM