Chwilio'r wefan
English

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 19/09/19)

Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,878 -£36,876 y flwyddyn. Rydym yn hysbysebu am Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol parhaol yn ein canolfannau cynllunio gofal â chymorth. Rydym wedi ailgynllunio ein timau cynllunio gofal â chymorth yn unol â'r model adfer gwaith cymdeithasol i gynnig cymorth ychwanegol a datblygiad proffesiynol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol.

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymdeithasol
Rhif y swydd: PE.63414-V2
Cyflog: Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,878 - £36,876 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Gweithiwr Cymdeithasol (PE.63414-V2) (PDF, 847KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.63414-V2

Dyddiad cau: 5.00pm, 19 Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Mae hon yn adeg gyffrous i ymuno â'r sefydliad. Mae ein gwerthoedd craidd, sef arloesi, gwaith tîm, gofalu, parch, brwdfrydedd a bod yn agored, yn darparu sylfaen go iawn ar gyfer dysgu a chefnogi staff.

Lleolir y swydd hon yn Hwb Townhill mewn Cynllunio Gofal â Chymorth.

Mae gennym weledigaeth glir iawn yn Abertawe sydd wedi'i deall yn dda gan y gweithlu presennol, bod plant sy'n agored i niwed yn cael eu diogelu, yn byw mewn teuluoedd parhaol, sefydlog, diogel a chariadus, (yn derbyn gofal gan eu teulu genedigol ac yn eu cymuned wreiddiol pryd bynnag y bo modd). Sydd yn ei thro yn darparu cyfleoedd ar gyfer llwyddo a bywyd bodlon ac iach yn oedolion lle gallant gymryd rhan yn llawn yn yr hyn sydd gan y gymdeithas i'w gynnig.

Mae'n amser cyffrous i ymuno â'r gwasanaeth sy'n gweithio'n arloesol gan ddefnyddio arwyddion y fframwaith ymarfer diogelwch. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n cydnabod pwysigrwydd gwaith creadigol uniongyrchol gyda phlant i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a'u bod nhw a'u teuluoedd yn deall ac yn cymryd rhan mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau.

I ychwanegu at yr uchod, gall Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe gynnig cyfnod cynefino manwl a ffurfiol i'r gwasanaeth i'r ymgeiswyr, sy'n cynnwys gwybodaeth a chyfeirio. Mae hyn yn cynnwys 'system gyfeillio' yn eich maes gwasanaeth a chyfleoedd mentora ffurfiol ehangach sy'n canolbwyntio ar Arwyddion Diogelwch a chyflawni ymarfer cyffredinol. Mae Abertawe wrthi'n datblygu rhaglen cynllunio olyniaeth sy'n cynnig arweiniad clir i'r aelodau hynny o'r staff sy'n dymuno datblygu eu gyrfa drwy ddyrchafiad a gweithio mewn meysydd arbenigol, ynghyd â pholisi datblygiad personol cadarn sy'n gysylltiedig â'n calendr hyfforddiant a adolygwyd yn ddiweddar.

Mae Abertawe hefyd yn datblygu ac yn cefnogi'r cysylltiad rhwng perfformiad ac arfer ac mae'n mabwysiadu dull arloesol o ddefnyddio data perfformiad i wella'r gwasanaethau a ddarperir yn gyffredinol.

Mae Abertawe yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Mae'n ddinas glannau arloesol wrth galon Dinas-Ranbarth ehangach Bae Abertawe. O olygfeydd arfordirol godidog i barciau tawel, awyrgylch ddiwylliannol lewyrchus i'r gorau o fywyd mewn dinas fodern, mae'r ddinas yn cynnig y gorau o bob byd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM