Chwilio'r wefan
English

Gwobrau Rho 5: Cydnabod plant a phobl ifanc

Mae pobl ifanc sydd wedi llwyddo, er gwaethaf anawsterau, i wneud pethau'n well i bobl o'u cwmpas yn edrych ymlaen i gael budd o'u Gwobrau Rho 5.

Osian and his family - Awards Night

Talodd James King, seren y Gweilch a Llysgennad Rho 5, deyrnged i'w cyflawniadau arbennig yn y seremoni wobrwyo flynyddol yn Stadiwm Liberty neithiwr.

Mae'r enillwyr yn edrych ymlaen at dderbyn amrywiaeth o wobrau wedi'u eu teilwra'n arbennig ar eu cyfer i'w hannog i gyfrannu at wireddu eu huchelgeisiau.

Ymhlith yr enillwyr roedd Gwirfoddolwyr Myfyrwyr Heddlu De Cymru sy'n rhoi o'u hamser ym Man Cymorth amlasiantaeth Abertawe ar y Strand ar nosweithiau prysur, gan ddarparu cymorth meddygol a lle diogel i bobl sy'n teimlo'n ddiamddiffyn ac wedi'u hynysu neu'n teimlo drwg effeithiau alcohol.

Hefyd, roedd Osian Pirotte. Er gwaethaf y ffaith ei fod yn byw gyda math prin o barlys yr ymennydd a elwir yn hemiplegia, sy'n achosi gwendid yn ei fraich a'i goes ac anawsterau lleferydd, mae Osian wedi bod yn ysbrydoliaeth i'r rheini o'i gwmpas trwy drafod y cyflwr yn agored er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth yn yr ysgol ac yn y gymuned.

Nod y Gwobrau Rho 5 blynyddol yw cydnabod straeon ysbrydoledig pobl ifanc Abertawe sydd wedi ymdopi â heriau bywyd ac wedi llwyddo i wneud yn fawr o'u sgiliau a'u doniau.

Eleni, enwebwyd mwy na 200 o bobl ifanc fel unigolion neu fel rhan o grŵp gan ysgolion, ffrindiau a staff Cyngor Abertawe sydd wedi bod yn dyst i'w hymdrechion a'u penderfyniad i lwyddo.

Meddai James, "Mae Rho 5 wedi dod yn un o'r ffyrdd pwysicaf y gall cymunedau Abertawe gydnabod cyflawniadau a straeon pobl ifanc ein dinas.

"Rwy'n gymharol newydd i Rho 5 ac fel beirniad rwy wedi cael fy syfrdanu gan y straeon anhygoel am blant a phobl ifanc sydd wedi gweithio'n galed fel unigolion neu fel rhan o grŵp neu ddosbarth. Mae'r bobl ifanc hyn yn arwyr i mi.

"Rwy wedi fy synnu, fy hysgogi ac mae'n fraint i glywed straeon sydd heb eu hadrodd am bobl ifanc, yn gwneud yn fawr o'u bywydau neu'n gwella bywydau pobl eraill er gwaethaf yr heriau maen nhw'n eu hwynebu.

"Mae eu straeon yn fy ysbrydoli ac rwy'n siŵr eu bod yn ysbrydoli eraill o'u cwmpas."

Ei gyd-gyflwynydd yn y seremoni wobrwyo yn Stadiwm Liberty, oedd Siany o Bier y Mwmbwls a hi yw'r Llysgennad Rho 5 arall.

Meddai Phil Roberts, Prif Weithredwr Cyngor Abertawe, "Mae Gwobrau Rho 5 wedi dod yn ddigwyddiad parhaol yng nghalendr Abertawe oherwydd mae straeon y bobl ifanc yn sôn am benderfyniad, uchelgais a gwerthoedd y gallwn oll ymdrechu i'w dilyn.

"Fel un o'r beirniaid, gallaf ddweud bod dewis enillwyr yn anodd iawn am fod cynifer o bobl ifanc sy'n haeddu cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau wedi'u henwebu."

Mae pob un o enillwyr Rho 5 yn derbyn gwobrau ar y noson ynghyd â gwobrau sydd wedi'u teilwra i'w diddordebau unigol.

Mae Gwobrau Rho 5 yn cael eu trefnu gan Gyngor Abertawe, eu noddi gan Goleg Gŵyr Abertawe, a'u cefnogi gan Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Clwb Rotari Abertawe, Cymdeithas Adeiladu Abertawe, Swyddfa Arglwydd Faer Abertawe, Stenor Environmental Services Ltd, Day's Rental, Tîm Ailgylchu Cyngor Abertawe, McDonalds, Canolfannau Gweithgareddau Gŵyr, Magic Brands Corporation (Denny's), BAKO Wales, W G Davies, Oldwalls Collection ac A2Z of Motoring.

Derbyniwyd gwobrau fel cyfraniadau gan Stenor Environmental Services Ltd, McDonalds, Canolfannau Gweithgareddau Gŵyr, Magic Brands Corporation (Denny's), BAKO Wales, W G Davies, Oldwalls Collection, Gower Fudge, Skidz Karting Ltd, Hufen iâ Joe's, Cinema & Co, LC2, Joio Bae Abertawe, Gwesty'r Village, Laserzone, Buy a Gift, Gwesty Parc y Strade, Mellin Theatre Arts, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a The SUP HUT.

High5 Awards 2019 Winners - Awards Night

Rhestr lawn o'r enillwyr:


Alex Collins

Mae Alex yn ddyn ifanc a gofalgar iawn sy'n dwlu ar anifeiliaid. Roedd e'n ymweld â Llys Nini gyda'i ofalwyr yn rheolaidd.

Roedd gan un o gŵn bach Llys Nini, sef Puggle o'r enw Whizz, broblemau iechyd difrifol ac roedd angen llawdriniaeth gymhleth ar ei bawen. Gweithiodd Alex yn galed i godi swm o £250 tuag at y llawdriniaeth, ac mae Whizz wedi gwella'n llwyr erbyn hyn.

Trwy garedigrwydd a gwaith caled Alex, llwyddwyd i ddatrys problemau iechyd Whizz ac, o ganlyniad, daeth o hyd i gartref cariadus y gall fyw yno am byth.

Alex Collins - Awards Night


Osian Pirotte

Mae Osian yn ddyn ifanc yn llawn ysbrydoliaeth sydd wedi dioddef o broblemau iechyd difrifol yn ei fywyd cynnar.

Er gwaethaf y ffaith ei fod yn byw gyda math o barlys yr ymennydd a elwir yn  hemiplegia, sy'n achosi gwendid yn ei fraich a'i goes ac anawsterau lleferydd, mae Osian wedi trafod y cyflwr yn agored yn yr ysgol er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth.

Mae ei ddyfalbarhad i oresgyn bob rhwystr, ei anhunanoldeb wrth helpu eraill a'i haelioni, wedi ysbrydoli pawb o'i gwmpas, yn enwedig ei deulu, gyda'i Dad yn dweud, fe yw fy arwr.

Osian Pirotte - Awards Night
Osian Pirotte with Lee Trundle from the Swans, Siany from Mumbles Pier and James King from the Ospreys


Adam Fish

Er gwaethaf ei blentyndod anodd a phrofiadau cadarnhaol plentyndod cyfyngedig, gyda chefnogaeth, mae Adam wedi dechrau byw'n annibynnol yn llwyddiannus ac wedi rheoli ei broblemau iechyd yn llwyddiannus. 

Mae Adam yn frawd mawr i'w ddau frawd bach, ac yn eu cefnogi pa bryd bynnag fo hi'n bosib.

Y llynedd, er gwaethaf y ffaith nad oedd erioed wedi gadael y wlad o'r blaen, cwblhaodd Adam y fordaith Evolve Tallship gan fentora pobl ifanc eraill drwy gydol yr hwylio.

Adam Fish - Awards Night
Adam Fish with Gower College Swansea Principal Mark Jones, Siany from Mumbles Pier and James King from the Ospreys


Curtis Thomas

Mae Curtis wedi cael problemau o fewn y cartref teuluol, ac ar ôl wynebu digartrefedd, buodd yn camddefnyddio sylweddau. Fodd bynnag, mae wedi llwyddo i wyrdroi ei fywyd.

Drwy gael gwared ar yr hyn oedd yn sbarduno'i ymddygiad yn y gorffennol a throi at ymarfer corff, cyflwynodd gais i'r llynges. Yn dilyn ei seremoni cwblhau hyfforddiant gyda'r Llynges, cafodd Curtis ei wobrwyo â'r wobr capteniaeth y Llynges gyda'r ganmoliaeth ei fod yn "un o'r recriwtiaid gorau erioed i gymhwyso".

Curtis Thomas - Awards Night
Curtis Thomas with Robyn Lock of Freedom Leisure, Siany from Mumbles Pier and James King from the Ospreys


Kirstie Garnett

Yn dilyn rhywfaint o ymyrraeth i fywyd teuluol Kirstie, ni wnaeth cystal yn ei harholiadau a gadawodd yr ysgol heb gymwysterau. A hithau heb swydd, teimlodd yn isel iawn a threuliodd ei diwrnodau yn y tŷ ar ei phen ei hun. 

Trwy ei gwaith caled a'i phenderfyniad, a chyda rhywfaint o gefnogaeth, mae Kirstie wedi llwyddo i gynnwys ei brwdfrydedd am waith celf, K-Pop a diwylliant Japan mewn cwrs Celf a dylunio yng Ngholeg Gŵyr, ynghyd â gweithio'n rhan amser yng Nghanolfan Treftadaeth Gŵyr.

Mae gan Kirstie ddyheadau o symud i fyw yn Japan unwaith y bydd wedi gorffen ei hastudiaethau ac mae'n cynilo arian er mwyn gwneud hyn yn bosib.

Kirstie Garnett - High 5 Awards


Rachael Alexander

Mae Rachael yn dioddef o lawer o rwystrau iechyd yn ddyddiol. Mae ei chyflwr yn golygu y gall ei chymalau ddatgymalu yn ddirybudd, ac nid yw hi'n gallu mynd i'r coleg neu'r brifysgol fel person yn ei arddegau arferol.

Er gwaethaf hyn, mae ganddi agwedd gadarnhaol ac anhunanol bob amser. Mae wedi cwblhau cymhwyster Prifysgol Agored yn ddiweddar, ac mae'n codi arian ar gyfer yr elusen diffribiliwr, Cariad. Mae hi'n dysgu iaith arwyddion fel y gall hi gyfathrebu â'r gymuned pobl sy'n drwm eu clyw fel rhan o ymdrechion codi arian ar gyfer Cymdeithas y Byddar.

Mae ganddi synnwyr digrifwch gwych, er gwaethaf yr adfyd y mae'n ei wynebu, ac mae'n frwd dros ei gwaith elusennol a helpu eraill.

Rachel Alexander - Awards Night
Rachel Alexander with Margaret Abbett of Swansea Rotary Club, Siany from Mumbles Pier and James King from the Ospreys


Kaitlin Marie Davies

Mae Kaitlin yn fam sengl sy'n magu ei merch 18 mis oed, Ameriah, gydag ychydig iawn o gefnogaeth deuluol.

Er gwaethaf y ffaith ei bod wedi cael plentyndod heriol ei hun, mae wedi gweithio'n galed dros ben gyda gweithwyr proffesiynol a oedd yn rhan o'i bywyd pan roedd hi'n feichiog ac yn magu'i phlentyn, i greu sylfaen gadarn ar ei chyfer hi a'i merch i dyfu a datblygu gyda'i gilydd fel teulu.

Kaitlin Marie Davies – Awards Night
Kaitlin Marie Davies - with Alice Hole of Oddwalls, Siany from Mumbles Pier and James King from the Ospreys


Saba Humayan

Pan ddaeth Saba i Abertawe gyntaf, nid oedd hi'n siarad unrhyw Saesneg, nid oedd ganddi hyder na hunan-barch ac roedd hi'n ei chael hi'n anodd integreiddio â chymdeithas.

Er gwaethaf hyn, aeth ati'n frwd i wneud gwaith gwirfoddol, ac roedd yn benderfynol o helpu eraill. O geiswyr lloches a ffoaduriaid i ofalwyr ifanc a'r rhai hynny sy'n dioddef o afiechyd meddwl. Mae Saba bellach yn cynnal grŵp menywod ei hun ac yn gweithio fel cyfieithydd i eraill.

Saba Humayan - Awards Night
Saba Humayan with Andrea Lewis, Cabinet Member for Homes, Energy and Service Transformation, Siany from Mumbles Pier and James King from the Ospreys


Gwirfoddolwyr Myfyrwyr Heddlu De Cymru

Sefydlwyd y grŵp yn wreiddiol gan fyfyrwyr troseddu a phlismona Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ond bellach mae wedi'i ehangu i'r ddwy brifysgol ni waeth beth yw'r cwrs.

Maen nhw'n rhoi o'u hamser yn wirfoddol ym Man Cymorth amlasiantaeth Abertawe, yn gweithredu man brysbennu ar y Strand gan ddarparu cymorth meddygol a lle diogel i bobl sy'n teimlo'n ddiamddiffyn ac wedi'u hynysu neu'n teimlo drwg effeithiau alcohol.

Police Volunteers Group - Awards Night
Police Volunteers Group with Lord Mayor, Cllr Peter Black, Siany from Mumbles Pier and James King from the Ospreys


Jigso Rhieni Ifanc

Mae'r grŵp hwn o rieni ifanc wedi symud o dderbyn cefnogaeth ei hunain i sefydlu eu grŵp rhieni a phlant bach eu hunain ar gyfer rhieni ifanc yn eu hardal. 

Maen nhw wedi goresgyn problemau megis diffyg hyder a hunan-barch, diweithdra, a chyfleoedd cyfyngedig. Maen nhw i gyd ymhell ar eu ffordd i ddilyn eu gyrfaoedd eu hunain ym maes gofal plant.

Young Parents Jig-so - Awards Night
Young Parents Jig-so group with Siany from Mumbles Pier and James King from the Ospreys

Wedi'i bweru gan GOSS iCM