Chwilio'r wefan
English

Llwybr newydd yn helpu i gysylltu cymunedau Abertawe

Bydd dwy gymuned yn Abertawe'n cael eu cysylltu gan lwybr newydd i gerddwyr a beicwyr.

cyclepath

Mae'r gwaith wedi dechrau ar lwybr beicio oddi ar y ffordd 1.4km o hyd rhwng Tre-gŵyr a Phontybrenin.

Ar ôl ei orffen, bydd y llwybr newydd yn darparu cyswllt pwysig rhwng y ddwy gymuned yn ne Abertawe, gan eu cysylltu â llwybr rif 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol presennol i gynnig dulliau teithio ar draws bae Abertawe.  Bydd y llwybr hefyd yn cynnig llwybr cerdded a beicio diogel i blant ysgol fynd i'r ysgol ac oddi yno.

Nod Cyngor Abertawe yw cwblhau cam cyntaf y cynllun erbyn mis Mawrth 2020 yn dilyn sicrhau arian grant trafnidiaeth gwerth £625,000 gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r cyllid yn rhan o raglen Teithio Llesol sy'n werth £2.7 miliwn ar gyfer 2019/20 sy'n ceisio creu llwybrau cerdded a beicio newydd ar draws y ddinas ac ehangu rhwydwaith presennol Abertawe i gefnogi'r defnydd o deithio llesol at ddibenion hamdden a theithio i'r gwaith.

Ym mis Gorffennaf, bu disgyblion Ysgol Gynradd Ynystawe'n helpu i agor rhan 2km o hyd o lwybr beicio oddi ar y ffordd sydd hefyd wedi'i ariannu drwy raglen Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Mae hyn yn golygu bod gan Abertawe 97km o lwybrau beicio a cherdded oddi ar y ffordd i bawb eu mwynhau.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Rydym yn parhau i sicrhau cyllid fel y gallwn ehangu ein rhwydwaith beicio yn Abertawe.

"Mae'r llwybrau hyn yn darparu cysylltiadau hanfodol rhwng cymunedau cyfagos a sicrhau bod plant sy'n cerdded neu feicio i'r ysgol yn gallu gwneud hynny'n ddiogel a heb fod angen defnyddio'r brif ffordd."

Bydd yr arian ychwanegol a sicrhawyd yn setliad eleni hefyd yn mynd tuag at ddylunio llwybr newydd rhwng y DVLA ac Ysbyty Treforys.

Mae astudiaeth dichonoldeb ar waith ar gyfer creu llwybr newydd posib rhwng Penllergaer a Gorseinon.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Mae hon yn broses barhaus lle rydym bob amser yn edrych ar ble gallwn gynllunio llwybrau newydd a chysylltu cymunedau'r ddinas. Mae mwy a mwy o bobl yn dewis i feicio fel dull arall o deithio i'r gwaith ac oddi yno neu at ddibenion hamdden, felly mae angen i ni sicrhau bod gennym yr isadeiledd digonol ar waith."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM