Chwilio'r wefan
English

Ceisiadau am leoedd ysgol yn Abertawe bellach ar agor

Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn Abertawe bellach ar agor.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mae gan rieni a gofalwyr tan 29 Tachwedd i wneud cais am leoedd yn y dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7.

Mae'r mwyafrif o bobl yn cyflwyno cais ar-lein yn www.swansea.gov.uk/applyforaschoolplace

Gall y rhai heb fynediad i gyfrifiadur yn y tŷ gael mynediad at wasanaethau cyfrifiadur yn eu llyfrgell neu eu hysgol gynradd leol. Gall unrhyw un y mae angen cefnogaeth ychwanegol arno gysylltu â'i ysgol gynradd leol yn y lle cyntaf.

Mae plant yn dechrau yn y dosbarth Derbyn pan maent yn 4 oed ac yn dechrau ar eu blwyddyn gyntaf yn yr ysgol gyfun, sef Blwyddyn 7, ym mis Medi pan maent yn 11 oed.

Oherwydd nifer y bobl sy'n ceisio gwneud cais ar-lein yn ystod y diwrnodau cyntaf, gall y system fod yn araf, felly os oes problemau, arhoswch am gwpl o oriau yna ceisiwch eto.

Ni fydd y ceisiadau a gyflwynir ar ôl 29 Tachwedd yn cael eu hystyried tan ar ôl i'r ceisiadau a dderbynnir gael eu dyrannu a chael cynnig eu lleoedd.

Hysbysir rhieni sydd wedi gwneud cais ar amser am le mewn ysgol uwchradd ar 2 Mawrth ynghylch p'un a ddyrannwyd lle i'w plentyn yn yr ysgol o'u dewis ai peidio, ac os na, ble mae lle ar gael.

Hysbysir rhieni sydd wedi cyflwyno cais ar amser am le mewn ysgol gynradd ar 16 Ebrill.

Y llynedd, llwyddodd 95% o rieni Abertawe le yn yr ysgol o'u dewis.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM