Chwilio'r wefan
English

Plant gofalwyr maeth yn cael eu cydnabod am eu rôl hanfodol

Mae merched a meibion sy'n croesawu plant maeth i'w teuluoedd eu hunain yn cael eu cydnabod fel rhan o Fis Meibion a Merched (1-31 Hydref).

ZoeandAva

Mae'r ymgyrch flynyddol hon, a gychwynnwyd gan Y Rhwydwaith Maethu, yn dathlu ac yn cydnabod y cyfraniad anhygoel a wneir gan blant gofalwyr maeth i helpu i greu teuluoedd croesawgar a chariadus ar gyfer plant maeth.

Unwaith eto mae Maethu Abertawe'n cefnogi'r mis ymwybyddiaeth genedlaethol i gydnabod y gwaith caled, y gefnogaeth a'r cariad y mae meibion a merched yn eu rhoi yn eu teulu maeth.

Dywed llawer o bobl mai'r effaith bosib ar eu plant eu hunain yw un o'r prif rwystrau i ddod yn ofalwr maeth. Fodd bynnag, ychydig dros 40% o ofalwyr Maethu Abertawe'n unig sydd â phlant geni neu blant mabwysiedig sy'n dal i fyw gartref, a gall eu presenoldeb wneud gwahaniaeth go iawn i blant maeth, a'u helpu i ymgartrefu yn eu cartref newydd.

Mae Zoe Williams a'i gŵr wedi bod yn maethu ers saith mlynedd, ac mae ganddynt ferch naw oed. Ni allant fod yn fwy balch o sut mae Ava wedi ymateb i fod yn rhan o deulu sy'n maethu. Meddai Zoe, "Roedd Eva'n ddwy flwydd oed pan ddechreuon ni faethu ac mae'n fy rhyfeddu bob dydd â pha mor garedig a sensitif y mae hi gyda'r plant. Mae hi'n anhunanol am fod yn rhaid iddi rannu ei rheini a'i mam-gu a'i thad-cu hefyd.

Mae hi'n croesawu'r plant ac yn eu helpu i deimlo'n ddiogel. Mae maethu wedi'i helpu i fod yn ferch ofalgar gartref ac yn yr ysgol, lle, os bydd hi'n gweld plentyn arall yn cael anhawster, bydd yn gwneud yn siŵr ei fod yn iawn. Rydym mor falch ohoni - mae hi'n ferch mor hyfryd ac arbennig ac rwyf wir yn credu ei bod fel hyn am ein bod wedi maethu plant eraill.

Er bod meibion a merched yn gorfod rhannu eu rhieni yn eu cartref, mae plant gofalwyr yn gyffredinol yn cydnabod bod bod yn rhan o deulu maeth yn brofiad sy'n rhoi llawer o foddhad, ac mae llawer yn cadw mewn cysylltiad â'r plant a'r bobl ifanc wedi iddynt adael.

Mae plant gofalwyr maeth yn dweud yn aml eu bod yn elwa'n fawr o fod yn rhan o'r rhwydwaith cefnogi a gynigir gan deulu maethu i blentyn sy'n cael ei faethu. Gall gweld bywyd o safbwynt person arall fod yn brofiad sy'n cyfoethogi a gall helpu plentyn i ddysgu a datblygu fel unigolyn. Mae llawer o sgiliau a gwersi y gellir eu dysgu o gael eich magu ar aelwyd sy'n maethu, a dyna pam y dewiswyd y thema #DysguTrwyFaethu ar gyfer Mis Meibion a Merched eleni.

Mae Alfie, 10 oed a Rosie, 8 oed yn frawd a chwaer ac yn mwynhau bod yn rhan o deulu sy'n maethu. Meddai Alfie, "Mae bod yn rhan o deulu maeth yn golygu eich bod yn cael helpu plant a'u teuluoedd. Rwyf wedi dysgu llawer o sgiliau. Rwyf wedi dysgu i fod yn amyneddgar yn enwedig pan fydd plant iau yn cael pyliau o dymer ddrwg. Rwyf wedi dysgu i gyd-dynnu a chwarae â grwpiau oed gwahanol. Ers cael brawd maeth, gallaf weld y gwahaniaeth rwyf wedi'i wneud yn ei fywyd ac i'w bersonoliaeth. Rwy'n gobeithio y gall fy nheulu helpu plant eraill. Fy nymuniad i yw bod mwy o bobl yn mynd ati i faethu a helpu plant y mae angen help arnynt."

Ychwanegodd Rosie, "Rwy'n falch o fod yn rhan o deulu maeth. Rwy'n cael cwrdd â phlant eraill a'u helpu. Mae gen i frawd maeth ac rwy'n dwlu ar chwarae gydag e'. Rwyf wedi'i ddysgu i rannu a bod yn amyneddgar. Rydyn ni'n cael cymaint o hwyl gyda'n gilydd ac rwy'n ei garu'n fawr. Rwy'n cael mynd i leoedd difyr gyda Maethu Abertawe. Fy hoff le hyd yn hyn yw naill ai'r LC neu Limitless ond ces i hwyl ym mhob un ohonyn nhw."

Sefydlodd tîm Maethu Abertawe grŵp cefnogi ar gyfer plant eu gofalwyr maeth fel eu bod yn teimlo bod ganddynt gefnogaeth ac yn gallu siarad â phlant eraill sy'n rhan o'r teulu maethu.

Meddai'r Cynghorydd Elliott King, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant (y Blynyddoedd Cynnar), "Mae maethu'n cael effaith enfawr ar y teulu cyfan, felly mae'n hollbwysig bod meibion a merched yn cael eu cydnabod a'u gwerthfawrogi am yr hyn maent yn ei wneud Maent yn rhannu eu rhieni a'u cartref, yn ogystal â gorfod ymdopi weithiau ag ymddygiad anodd a heriol. Er gwaethaf yr anawsterau, maent yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau'r plant a'r bobl ifanc y mae eu teulu'n gofalu amdanynt neu wedi gofalu amdanynt, a hynny'n gyson. Maent yn bendant yn chwarae rôl hanfodol wrth helpu plant maeth i ymgartrefu yn eu cartrefi newydd, yn ogystal â darparu cefnogaeth hanfodol i rai o'r plant mwyaf diamddiffyn yn y sir a'r ardal ehangach." 

Ychwanegodd y Cynghorydd Sam Pritchard, Aelod y Cabinet Dros y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, "Maent yn darparu perthynas gariadus fel brawd neu chwaer ac yn cefnogi plant maeth yn ystod amser anodd yn eu bywyd, ond mae meibion a merched gofalwyr maeth hefyd yn gorfod ymdopi â'r newidiadau a'r heriau a geir o gael plant maeth yn eu teulu.

"Er gwaethaf heriau maethu, dywed llawer y byddent yn ei argymell i deuluoedd eraill. Mewn gwirionedd, mae gennym sawl mab a merch sydd fel oedolion wedi dod yn ofalwyr maeth eu hunain.

"Diolch i holl feibion a merched ein gofalwyr maeth; rydym wir yn gwerthfawrogi popeth maent yn ei wneud i wella bywydau plant maeth.

Bydd y teulu cyfan yn rhan o'r penderfyniad i faethu a'r broses asesu. Mae Maethu Abertawe'n cynnal grŵp penodol i gefnogi meibion a merched lle caiff digwyddiadau a gweithgareddau eu cynnal drwy gydol y flwyddyn. Mae'n gyfle i gwrdd â phlant eraill o deuluoedd sy'n maethu ac yn rhannu eu profiadau mewn amgylchedd difyr a diogel.

Mae Maethu Abertawe yn rhoi hyfforddiant proffesiynol i ofalwyr maeth a chyfle i ennill cymwysterau yn ogystal â chryn gefnogaeth gan dîm cymwys a phrofiadol. Yn ogystal, maent yn derbyn pecyn ariannol cystadleuol.

I gael rhagor o wybodaeth am ddod yn ofalwr maeth, ffoniwch 0300 555 0111 neu ewch i www.fosterswansea.org.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM