Chwilio'r wefan
English

Ysgol yn dathlu Medal Ymerodraeth ei llywodraethwr

Pan ddaeth Ian Jenkins i wybod y byddai'n derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig, roedd yn sicr mai'r unig lle i gynnal y seremoni oedd yr ysgol lle bu'n llywodraethwr gwirfoddol dros y 23 blynedd diwethaf.

Ian_jenkins_school_governor

Mae Ian yn 57 oed ac yn gweithio yn y DVLA lle mae'n gyd-gadeirydd y fforwm anabledd. Mae hefyd wedi bod yn gweithio'n agos gydag Eglwys Lighthouse yng Nghlydach.

Ond mae'n trysori ei waith gydag Ysgol Gynradd Craigfelen yn fwy na dim.

Mae Ian yn un o 1,500 o bobl ledled Abertawe sy'n rhoi o'u hamser i fod yn llywodraethwyr ysgol.

Maent yn chwarae rôl allweddol wrth hybu gwelliannau, cefnogi penaethiaid ac uwch-reolwyr a hyrwyddo cyfleoedd i blant a phobl ifanc.

Dywedodd Ian fod y rôl yn werth chweil ac y byddai'n annog pobl eraill sydd eisiau gwella eu hysgol leol i roi cynnig arni.

Cyflwynodd yr Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg, D Byron Lewis, y fedal i Ian yn Ysgol Craigfelen yn ystod noswaith lle bu teulu a ffrindiau Ian yn bresennol yn ogystal â disgyblion yr ysgol.

"I fi, roedd derbyn MYB yn goron ar y cwbl. Yr hyn y byddwn yn dweud wrth unrhyw un sy'n ystyried gwirfoddoli fel llywodraethwr ysgol yw, os ydych chi eisiau gofalu am eich ysgol, ewch amdani."

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae Ian yn llawn haeddu Medal yr Ymerodraeth Brydeinig a chefais y fraint o gael fy ngwahodd i'r cyflwyniad ynghyd ag Arweinydd y Cyngor Rob Stewart a llawer o deulu a ffrindiau Ian."

"Mae llywodraethwyr yn chwarae rôl bwysig iawn wrth helpu i wella'n hysgolion yn barhaus.

Gallwch gwblhau neu lawrlwytho ffurflen gais ar-lein yn  www.abertawe.gov.uk/llywodraethwyrysgolion

Wedi'i bweru gan GOSS iCM