Chwilio'r wefan
English

Ysgol yr Esgob Gore: Goruchwyliwr Cyflenwi Dros Dro

29/11/19, (11:59pm). Gradd 5 SCP 7 - 9 (£19,554 - £20,344) pro rata (Go iawn o £ 14,740). 32.5 awr yr wythnos, 39 wythnos/blwyddyn. Dymuna'r Llywodraethwyr benodi Goruchwylydd Cyflenwi ymroddedig a brwdfrydig ar sail dros dro tan Awst 2020 i ddechrau.

Bishop Gore Logo

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu rhagorol a gall uniaethu'n dda â phobl ifanc.  Bydd angen iddynt fod yn hyderus, yn egnïol, meddu ar y gallu i symbylu a dangos safonau uchel o ran rheoli ymddygiad yn ar lawr dosbarth. Oherwydd natur y rôl, bydd angen i'r goruchwyliwr cyflenwi fod yn hyblyg ac yn ddyfeisgar er mwyn diwallu anghenion y gwahanol bynciau a gwersi y bydd gofyn iddynt eu trafod. Bydd gan yr ymgeisydd gymhwyster NVQ Lefel 3 ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu neu bydd yn meddu ar gymwysterau neu brofiad perthnasol. Bydd ganddynt sgiliau TG, rhifedd a llythrennedd rhagorol.

Prif Weithgareddau a Chyfrifoldebau

Gweithio o dan arweiniad yr Uwch Oruchwylydd Cyflenwi/Uwch Staff ac oddi  mewn i system o oruchwyliaeth y cytunwyd arni er mwyn

  • Goruchwylio dosbarthiadau oherwydd absenoldeb tymor byr athrawon.
  • Cyflawni tasgau gweinyddol fel y bo'n ofynnol.


Mae Ysgol yr Esgob Gore yn ysgol gyfun boblogaidd, 11-18 lwyddiannus iawn, sydd wedi ei lleoli 2 filltir o ganol dinas Abertawe.  Mae gan yr ysgol dros 1,250 o ddisgyblion o gefndiroedd hiliol, cymdeithasol ac economaidd cymysg. Yn y ddau arolygiad diwethaf gan ESTYN, barnwyd bod Ysgol yr Esgob Gore yn 'Rhagorol'.

Mae Ysgol yr Esgob Gore wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o'r staff rannu'r ymrwymiad hwn.  Bydd unrhyw gynnig o gyflogaeth yn amodol ar dderbyn datgeliad manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae ffurflenni cais, disgrifiad swydd a manyleb y person ar gael yn www.eteach.com.  Gwnewch gais ar-lein o www.eteach.com.
Y dyddiad cau yw11.59p.m. dydd Gwener 29 Tachwedd 2019 a dylid e-bostio ceisiadau i hazelsamuel@bishopgore.net

Wedi'i bweru gan GOSS iCM