Chwilio'r wefan
English

Digwyddiadau i rieni i dynnu sylw at faterion diogelu

Gwahoddir rhieni a gwarcheidwaid yn nwy ysgol gyfun yn Abertawe, yn ogystal â'r rhai o'u hysgolion cynradd sy'n eu bwydo, i ddigwyddiadau i ddysgu rhagor am rai o'r pryderon sy'n wynebu plant a phobl ifanc wrth iddynt fod allan yn eu cymunedau a'r camau y gellir eu cymryd i'w diogelu.

National Safeguarding Week

Trefnir y ddau ddigwyddiad peilot gan Fwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg fel rhan o Wythnos Diogelu Genedlaethol.

Cynhelir y digwyddiad cyntaf yn Ysgol Gyfun Cefn Hengoed ddydd Llun 11 Tachwedd a'r ail yn Ysgol Gyfun Penyrheol y diwrnod canlynol. Cynhelir y ddau rhwng 3.15pm a 5.30pm.

Mae'r cynllun peilot yn rhoi'r cyfle i rieni ddysgu am faterion diogelu cenedlaethol a lleol cyfredol gan gynnwys 'Llinellau Sirol'.

Dyma'r term a ddefnyddir pan fydd gangiau cyffuriau o ddinasoedd mwy yn ehangu eu hymgyrchoedd i drefi a phentrefi llai, trwy ddefnyddio trais yn aml i gael gwared ar ddelwyr lleol ac yn ecsbloetio plant a phobl ddiamddiffyn i werthu neu i symud cyffuriau. 

Bydd nifer o asiantaethau gwahanol yn bresennol yn y ddau ddigwyddiad gan gynnwys Heddlu De Cymru a'r gwasanaethau addysg, tai a phlant Cyngor Abertawe.

Bydd cyfle i ymweld â stondinau gwybodaeth amrywiol a bydd cyflwyniad ar y materion diogelu cyfredol sy'n wynebu cymunedau a ddarperir ar y cyd gan yr heddlu a gwasanaethau i blant.

Meddai Mark Child, Swyddog arweiniol y Cabinet ar ddiogelu, "Nod y ddau digwyddiad yw rhoi'r wybodaeth y mae ei hangen ar rieni fel eu bod yn deall y peryglon a'r risgiau sy'n wynebu pobl ifanc, yr arwyddion i gadw llygad amdanynt, yr hyn y dylid ei wneud os oes ganddynt bryderon a'r help sydd ar gael."

Cynhelir Wythnos Diogelu Genedlaethol rhwng dydd Llun 11 Tachwedd a dydd Gwener 15 Tachwedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM