Chwilio'r wefan
English

Helpwch i ddiogelu bywydau - adroddwch am fandaliaid y glannau

Mae fandaliaid y glannau'n peryglu eu bywydau ar ôl i 56 o gymhorthion achub bywyd gael eu dwyn o'u pyst ar afon Tawe ac ardal y Marina mewn 10 mis yn unig.

Don't drink and drown

Mae tîm diogelwch dŵr Cyngor Abertawe'n archwilio'r safleoedd bob pythefnos ac maent yn canmol preswylwyr lleol sy'n adrodd am y lladradau'n rheolaidd.

Ond wrth i dymor yr ŵyl agosáu, anogir ymwelwyr i fod yn ddiogel yn yr ardal, yn enwedig os ydynt wedi bod yn yfed.

Anogwyd preswylwyr gan Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, i roi gwybod i'r heddlu am ladradau ac unrhyw un y maent yn sylwi arno sy'n ymyrryd â'r cymhorthion.

Meddai, "Mae'n drosedd ymyrryd â chymhorthion achub bywyd ac rydym yn edrych ar CCTV i weld a allwn nodi'r rheini sy'n gyfrifol. Bydd unrhyw dystiolaeth yn cael ei hanfon at yr heddlu ar unwaith at ddibenion erlyn.

"Nid yw'r math hwn o fandaliaeth yn ddoniol, nid yw'n drosedd heb ddioddefwyr a gall beryglu bywydau pobl. Rydym yn gosod cymhorthion newydd o fewn 24 awr i glywed eu bod wedi diflannu, ond anogwn y rheini sy'n gyfrifol am yr ymddygiad cwbl ddibwrpas hwn i roi'r gorau iddo.

"Byddwn yn cynyddu 'n harchwiliadau a'n patrolau yn y cyfnod cyn y Nadolig i rwystro'r math hwn o ymddygiad ac i osod cyfarpar newydd yn lle'r rhai sydd ar goll neu wedi'u difrodi."

Dywedodd y Cyng. Francis-Davies fod gan dîm diogelwch dŵr y cyngor ymagwedd drwyadl at archwilio cymhorthion achub yn ardal y Marina ynghyd ag ar hyd afon Tawe i gadw pobl yn ddiogel.

Os ydych yn sylwi bod cymorth achub bywyd ar goll, dywedwch wrth yr heddlu neu cysylltwch â'r Tîm Diogelwch Dŵr drwy ffonio 01792 635162 neu e-bostio diogelwch.dŵr@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM