Chwilio'r wefan
English

Cyfle i ddweud eich dweud am ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Rhoddir cyfle i breswylwyr ddweud eu dweud am sut gall Cyngor Abertawe chwarae ei ran wrth sicrhau ei fod yn cyflwyno'i ymrwymiadau i gydraddoldeb yng nghymunedau'r ddinas.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mae'r cyngor yn gwario miliynau ar filiynau o bunnoedd bob blwyddyn ar wasanaethau hanfodol sy'n cael effaith fawr ar fywydau pobl, megis addysg, gofal cymdeithasol, tai ac adfywio economaidd.

Rhan o swyddogaeth y cyngor yw sicrhau ei fod yn gwneud pob ymdrech i barchu hawliau plant, hyrwyddo byw'n iach, helpu i fynd i'r afael â thlodi a chwarae ei ran wrth drin pobl a chymunedau'n decach, gydag urddas a pharch.

Nawr, mae'r cyngor wedi lansio ymgynghoriad ar ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol sy'n ceisio cyflwyno'r ymrwymiadau hyn i breswylwyr fel y gall pobl leol gael dweud eu dweud.

Bydd yr ymgynghoriad yn rhan o'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ac rydym yn gofyn i breswylwyr edrych ar syniadau'r cyngor a rhoi eu hadborth a gwneud cynigion i'w gwella neu eu newid.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ac i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ewch i www.abertawe.gov.uk/arolwgcynlluncydraddoldebstrategol

Cynhelir yr ymgynghoriad tan 6 Rhagfyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM