Chwilio'r wefan
English

Ysgol yn cael ei chanmol am ei gofal, cefnogaeth ac arweiniad gwych

Yn ôl arolygwyr, mae Ysgol Gyfun Gellifedw yn Abertawe'n darparu gofal, cefnogaeth ac arweiniad gwych i'w holl ddisgyblion.

Birchgrove_Comp_Estyn

Mae hyn yn golygu bod disgyblion yn mwynhau lefelau uchel o les ac mae eu hymagweddau positif yn gwneud cyfraniad sylweddol at ethos cynhwysol yr ysgol.

Roedd arolygwyr o Estyn wedi ymweld â'r ysgol gyfun ym mis Hydref ac maent bellach wedi cyhoeddi eu canfyddiadau.

Barnwyd yr ysgol yn rhagorol o ran lles ac agweddau at ddysgu yn ogystal ag ar gyfer gofal, cefnogaeth ac arweiniad

Barnwyd yr ysgol yn dda yn y tri maes arolygu arall. 

Meddai'r arolygwr, "Mae athrawon yn adnabod eu disgyblion yn dda ac yn datblygu perthnasoedd gwaith cadarnhaol â'u dosbarthiadau. Mae hyn yn creu amgylchedd dysgu tawel a phwrpasol sy'n cefnogi cynnydd a lles disgyblion yn llwyddiannus."

Roeddent wedi canmol ymddygiad y disgyblion a brwdfrydedd a sgil y staff addysgu wrth gynllunio gwersi'n ofalus.

Uchafbwynt arall oedd yr amrywiaeth eang o gymwysterau academaidd a galwedigaethol sydd ar gael a'r ffordd y mae'r ysgol yn addasu'r cwricwlwm yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion disgyblion.

Dywedodd yr adroddiad fod y pennaeth, Andrew Owen, yn arweinydd hyderus sy'n rhannu ei weledigaeth ar gyfer ysgol hollol gynhwysol â'r gymuned gyfan yn llwyddiannus.

Wrth groesawu'r adroddiad, meddai Mr Owen, "Rwy'n falch iawn bod yr arolygwyr wedi cydnabod pa mor gynhwysol yw'r ysgol a bod Ysgol Gyfun Gellifedw yn ysgol i bob math o ddisgybl, o gyflawnwyr uchel i ddisgyblion sydd angen cefnogaeth ychwanegol er mwyn cyflawni eu gorau."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM