Chwilio'r wefan
English

Plant yn mwynhau cyfleoedd rhagorol i chwarae a dysgu yn lleoliad Dechrau'n Deg Pentrechwyth

Mae plant ifanc sy'n mynychu Dechrau'n Deg Ladybirds yn Ysgol Pentrechwyth yn mwynhau cyfleoedd rhagorol i chwarae a dysgu mewn amgylchedd diogel a hapus sy'n rhoi'r dechrau gorau posib iddynt, yn ôl arolygwyr.

Ladybirds Flying Start at Pentrechwyth School

Barnwyd bod y gwasanaeth yn rhagorol ym mhob un o bedwar prif faes yr arolygiad sef lles, gofal a datblygiad, yr amgylchedd ac arweinyddiaeth a rheolaeth gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Yn ei hadroddiad a gyhoeddwyd yr wythnos hon, dywedodd AGC fod plant yn ffynnu ac yn datblygu mewn gwasanaeth sy'n darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd chwarae a dysgu iddynt.

Mae staff yn broffesiynol, yn frwdfrydig ac yn hynod effeithiol wrth gefnogi anghenion y plant ac mae eu hamgylchedd yn groesawgar iawn ac wedi'i ddylunio'n dda gydag amrywiaeth gwych o adnoddau a chyfarpar.

Meddai Allison Christopherson, Pennaeth Ysgol Pentrechwyth, "Rwy'n falch iawn o'r adroddiad arolygu hwn sy'n adlewyrchiad gwirioneddol o staff, rhieni a phlant gwych Ladybirds sy'n mynychu Dechrau'n Deg.

"Roeddwn yn falch iawn o weld bod yr arolygwyr wedi amlygu'r berthynas gref sydd gennym â rhieni, ac rwy'n siŵr y byddant mor fodlon ag yr ydym ni â'r casgliadau."

Meddai'r Cyng. Elliott King, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wasanaethau Plant, "Mae cael eich barnu'n rhagorol ym mhob maes yn rhywbeth prin, ac yn dangos bod plant ifanc ym Mhentrechwyth yn cael y dechrau gorau posib mewn bywyd. Diolch i bawb a fu'n rhan o hyn."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM