Chwilio'r wefan
English

Uwchraddio trafnidiaeth Broadway i ddechrau'n fuan

Bydd gwelliannau i gyfnewidfa draffig brysur yn Abertawe yn dechrau ym mis Ionawr.

Bydd Cyngor Abertawe yn dod â chontractwyr i mewn ar 13 Ionawr i ddechrau'r gwaith uwchraddio sy'n werth £1.1miliwn i gyfnewidfa Broadway ger Townhill/Sgeti.

Bydd y cynlluniau a gymeradwywyd yn ddiweddar yn cynnwys gosod goleuadau traffig yn lle'r ddau gylchfan bach ar gyffordd Heol Vivian, Broadway, Heol y Cocyd a Heol Townhill mewn ymgais i leddfu tagfeydd traffig ar y safle.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Ar yr adegau prysuraf, mae'r gyffordd hon yn brysur iawn ac yn llawn tagfeydd.

"Mae ein peirianwyr traffig wedi ystyried cyfres o opsiynau i fynd i'r afael â thagfeydd traffig ar y safle ac wedi cyflwyno cynllun rydym yn hyderus y bydd yn gwella llif y traffig sy'n symud drwy'r groesffordd.

"Mae'r modelu traffig a wnaed gan ein peirianwyr yn awgrymu, os na fyddwn yn gwneud newidiadau nawr, y bydd modurwyr yn profi amseroedd aros oddeutu pedair gwaith yn hirach nag y maent yn ei wneud ar hyn o bryd ac mae hyn yn rhywbeth na fydd modurwyr yn ei dderbyn yn y dyfodol."

Bydd gwelliannau ychwanegol hefyd yn cynnwys goleuadau traffig newydd ar gyffordd Heol Tŷ Coch/Heol Glanmor a reolir ar hyn o bryd gan gylchfan bach.

Cynhaliwyd sesiwn galw heibio hefyd gan swyddogion traffig yn Sgeti i alluogi preswylwyr i roi adborth ar y cynllun. Cytunwyd ar rai mesurau ychwanegol yn dilyn y digwyddiad, gan gynnwys cyflwyno terfynau cyflymder 20mya ar strydoedd cyfagos yn ystod y cyfnod adeiladu. Mae'r mesurau ychwanegol hefyd yn cynnwys cynnal troad i'r dde o Heol Townhill i Heol y Cocyd.

Ychwanegodd y Cynghorydd Thomas "Darparodd preswylwyr a oedd yn bresennol mewn sesiwn galw heibio yn ddiweddar adborth defnyddiol yr ydym wedi gallu ei gynnwys yn y cynllun presennol. Bydd rhai o'r mesurau newydd ar sail cyfnod prawf a byddwn yn monitro'r rhain i weld a ydynt yn cael unrhyw effaith ar lif y traffig yn y tymor hir.

"Mae'r llwybr rydyn ni'n ei wella yn brif lwybr i bobl sy'n teithio i'r gogledd ac i'r de o'r ddinas ac mae'n gwasanaethu nifer o gyrchfannau pwysig fel y brifysgol, Ysbyty Singleton, Coleg Gŵyr, yn ogystal â llawer o fusnesau lleol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM